รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบแรก ระดับนักเรียน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบแรก ระดับนักเรียน

รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120001 นายประเดิม คำนูเอนก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120007 นายนนทชัย ใจหล้า 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120008 นายจักรพงศ์ หมีใจ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120009 นายปรเมธ ตีเงิน 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120010 นางสาวจันทร์จิรา เสือพงษ์ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120011 นางสาวนารีรัตน์ ปิ่นประชา 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120012 นางสาวทิพวรรณ วังชัยภูมิ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120013 นางสาวกัลยกร กลิ่นพยอม 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120014 นางสาวจิราภรณ์ เรืองวงษ์ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120015 นายธัญเทพ อาภรณ์แสงสว่าง 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120016 นายสุรเชษฐ์ หวังใจสุข 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120017 นายธนกร เสาท้าว 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120018 นายปัญญา เกษมสุข 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120019 นายศราวุธ พวงทอง 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120020 นายสุธินันท์ เตจ๊ะ 18 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120021 นายพันกร สาศรีเสาร์ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120022 นายสิทธิชัย มาลัยทอง 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120049 นายทศพล น้อยประชา 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120001 นายอลงกรณ์ กาติ๊บ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120002 นายคีรี อโนภัย 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120003 นายไพฑรูย์ เมธีวราภรณ์ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120004 นายณัฐสิทธิ์ คันธนาสินชัย 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120005 นายอมรเทพ ตลุ่มทอง 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120006 นายกิตติภูมิ ยืนยั่ง 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120007 นายภรุฎ โทนแก้ว 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120013 นายมารุตพงศ์ อรุณรัตน์ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120020 นายณัฐพล กันยะวงหา 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120002 นายดำรัส อ่อนเฉวียง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120001 นายพิชัย สิวะวัฒน์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120002 นายพัทธพล บรรเริงศรี 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120003 นายนิธิพนธ์ คชพงษ์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120004 นางสาวอัญชิสา บูรณะพงศ์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120050 นางสาวภัทร์นฤน อ่วมศิริ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120187 เด็กชายศุภกร สุทธิเรือง 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC120188 นายธนาธร จิตมั่น 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120003 นายนิพนธ์ เชิญทอง โรงเรียนวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120005 นายธนธรณ์ บุญศรีภิรัตน์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120006 นายรบพิเศษ แสงพิทักษ์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120027 เด็กหญิงนันทิยา สายแก้ว 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120028 นายประติมากร ทองเพ็ชร์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120029 นายวุฒิพงษ์ แพ่งโยธา 22 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120030 นายธรรมิก จันทร์หอม 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120031 นายพีระ สมิโตบล 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120032 เด็กหญิงสรัลกร สระทองอินทร์ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120033 นายญาณวรุตม์ หัสดินรัตน์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120004 นายธนวุฒิ รัตนดอน โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120023 เด็กหญิงธิดารัตน์ ยันจะโปะ 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC120024 เด็กชายนันทวุฒิ หัสดี 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120025 เด็กชายอภิเษก ทราบสระน้อย 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120026 เด็กชายโสภณ ปลอดกระโทก 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120039 เด็กชายพิทักษ์ ชุ่มเมืองปัก 12 ระดับต่ำกว่า มัธยมศึกษา
SC120040 เด็กชายณัฐวุฒิ คณโทฉิมพลี 14 ระดับต่ำกว่า มัธยมศึกษา
SC120041 เด็กชายจักรกฤษ โภชจะโปะ 14 ระดับต่ำกว่า มัธยมศึกษา
SC120042 เด็กชายณัฐวุฒิ ทรงดอน 14 ระดับต่ำกว่า มัธยมศึกษา
SC120217 เด็กหญิงนันทวัน ทิศกระโทก 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120218 เด็กชายอดิเทพ ตั้งดำรง 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120219 เด็กชายพงศธร ทองพรมราช 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120009 เด็กชายฐิตินันท์ สังข์ดอน 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SS120010 เด็กชายณัฐพล ยอดจะโปะ 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SS120011 เด็กหญิงรัตติกาล จันทร์ทัน 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SS120012 นายอภิวัฒน์ เหาะดอน 20 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SS120209 เด็กชายธนากร บวชดอน 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SS120210 เด็กหญิงเจนจิรา ย่อมดอน 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SS120211 นางสาวกนกพร เพ็งจันทร์ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120006 นางสาวเจนจิรา พุฒหยวก โรงเรียนวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120043 นางสาวมุกครินทร์ กันดิษฐ์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120044 เด็กหญิงปฏิญญา กันดิษฐ์ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120045 นายนนทกร อินธิศร 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120046 เด็กชายศุภชัย ทรัพย์มาก 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120047 นายณัฐพงษ์ เจนจุลพร 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120048 นายธนะพล คงบริบรูณ์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120016 นายโสภณ เลียบดี 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120017 นางสาวเกศชนก วงษ์ทัต 19 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120018 นางสาวคณิตตา สุวรรณสรณี 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120007 นายปิยะพงษ์ สุวรรณพาเพลิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120021 นายเสกสรรค์ เนรมิตธนสมบัติ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SS120022 นายสรัล อังอำนวยศิริ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120023 นางสาวเกื้อกาญจน์ นาแป้น 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120024 นางสาวชนันชิดา ทองอำไพ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120076 นายวรากร เลื่องลือวุฒิ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120009 นางสาวพัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120078 เด็กชายศิระกร ลำใย 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC120329 นายพัชรพล จอกสมุทร 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120282 นายโรจนธรรม อนัตตสกุล 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120010 นางเขมิกา ภาคเกษี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120025 นายวชิระ ขอบคุณ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120026 นายวศิน เมฆกิจ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120027 นายภัคพล เจจือ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120028 นายชัยยสิทธิ์ พงษ์พิทักษ์ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120029 นายณัฐพล ขันคำ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120030 นายธนัตถ์ ประจำแถว 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120031 นายอภิรักษ์ คำดี 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120032 นายศุภกาญจน์ ประดุจกาญจนา 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120033 นางสาวขวัญฤทัย ฉิมชาญเวช 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120034 นางสาววราภรณ์ หิรัญ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120035 นางสาวณราภรณ์ ชวดนุช 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120036 นางสาวภคนันท์ สุนทรวิภาค 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120037 นางสาวปรียาภรณ์ ศรีเฉลา 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120038 นางสาวธิดารัตน์ เพียรชนะ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120039 นายจิรวัฒน์ แซ่ลิ้ม 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120040 นายประกายเพชร สีสุรัตน์ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120041 นางสาวพนิตนันท์ พันธุ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120042 นางสาวนฤมล ถินมา 23 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120043 นายเอกนรินทร์ ทัศนเวช 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120044 นางสาวรัชนก นุชเทศ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120045 นางสาววรรณวืสา แพงศรี 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120046 นายกาญจน์ คูณสุขโข 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120047 นางสาวสุกัญญา รอดเมือง 19 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120048 นางสาวกฤษณา คำมูล 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120049 นายพณาสินธุ์ เพ็ชร์พราว 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120050 นางสาวฟ้าทิวา วารีกุล 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120051 นางสาวอนุธิดา อรุณ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120052 นายนิธิพัทธ์ อินทรตุล 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120053 นางสาวทิพยาพร จันทร์รอด 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120059 นายพัทธพล หย่ำวิลัย 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SS120066 นายกิติศักดิ์ หลงกุล 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SS120067 นายแดนเซล ฮอลล์ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SS120068 นายนายวัชรพล เขียนน้อย 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120012 นายเตชทัต เจตนเสน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120079 นางสาวบุษยา มงคลรัฐ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120080 นายธวัชชัย รองเเก้ว 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120081 นายธนคพงศ์ สืบธรรม 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120082 นายพลวัฒน์ ช่างเก็บ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120083 นายปณัฐพงศ์ ธัญเจริญพันธ์ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120084 นายเสฎฐวุฒิ พ่วงพลับ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120085 นางสาวเบญจมาศ นิมะวัฒนะ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120086 นางสาวบุษรารัตน์ พรมมูล 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120087 นางสาวธิมาภรณ์ อิทรภิรมย์ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120088 นางสาวจันจิรา พรมโพธิ์ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120099 นายเทพฤทธิ์ กิจพิทักษ์ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120100 นายนิธิวัต โรจนวุฒิกุล 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120101 นายบงกช สนธิกร 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120102 นายภาณุกฤษณ์ สหชัยคุณ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120103 นายอนันตพงษ์ ครบถ้วน 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120104 นายกฤษดา ประภาพร 18 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120105 นายธีรพงศ์ ทองมั่นคง 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120106 นางสาวฉัตรติยากร ศรีบูชา 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120107 นางสาวชนินทร์พร อริยอัครพงษ์ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120108 นางสาวขนิษฐา มนต์เทวัญ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120109 นางสาวศิริพร บุญแจ้ง 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120110 นางสาวมณีวรรณ สีมา 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120111 นางสาวจันทิมา ภู่ผิว 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120112 นายจักรินทร์ ลมพามา 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120113 นายญนกร ธิติธนบดีธร 18 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120114 นายอวิรุทธ์ สมวิจิตร์สกุล 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120115 นายศุภชัย โทเพชร 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120116 นายธนากร ปัญญาวงค์ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120117 นายโสพล ภาพน้ำ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120118 นายณัฐพงศ์ พรมรักษา 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120069 นายนายพีรพัฒน์ สะมะถะธัญกรณ์ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120070 นายปิยะพงษ์ แจ้งสว่าง 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120071 นายอนันต์ คันทา 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120072 นายภูริทัต ยกย่องกุล 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120073 นายประภาส ขำมี 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120074 นายสิรภพ สิริรัตนเมธี 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120075 นายฐิติพนธ์ บริบูรณ์ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120013 นางนิสสรณ์ เชิญทอง โรงเรียนวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120051 เด็กชายซองอุ๊ - 20 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120052 นางสาวณัฐวรรณ อรินทมาโน 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120053 นายอาคีรา เกียรติเทเวศร์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120170 นายนิพิฐ เนตรขำ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120054 นางสาวหนึ่งฤทัย ส้มภา 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120055 นางสาวศิริลักษณ์ เพชรนิล 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120056 นางสาวนางสาวแก้วกมล วงษ์ทัต 19 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120057 นางสาวอัญชลี ศรีวงค์ 22 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120102 นายอานัฐพล รุ่งแผน 19 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120014 นางสาวภัทธิรา กลิ่นหอม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120071 นายสมเกียรติ สีตองอ่อน 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120072 นายณัชพล เลิศเหล่าสกุลพร 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120073 นายพิเชฐ ศรียา 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120074 นายธนาธิป เทพสุวรรณ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120075 นายนิพนธ์ ทองสว่าง 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120119 นายธนคพงศ์ สืบธรรม 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120058 นายนายพีรชัย วิเศษสังข์ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120061 นางสาวชมภูนุท สันทอง 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120063 นางสาวพัชรพร ศีลชัยทาน 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120064 นางสาวสายธาร เขัยวรัมย์ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120015 นางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120055 นางสาวณัฐชนก รวดพวง 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120056 นายธรรมกร บุญคุ้ม 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120016 นายนายสุพีรพันธุ์ เกิดพันธุ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120057 เด็กชายปฏิภาณ อินจีน 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC120095 เด็กหญิงกนกพร สงวนหมู่ 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120096 เด็กชายอรรถรานต์ เรณุมาร 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120205 นางสาววริสรรา สุขสวัสดิ์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120206 นางสาวโสรยา ณ ลำปาง 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120017 นายอดิเรก สัญญะเขื่อน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120059 เด็กชายบุญฤทธิ์ พิริย์โยธินกุล 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120018 นางสาวจุฬารัตน์ สียา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120060 เด็กชายนพพล รัตนมณี 17 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120061 นายนันทพันธ์ จงปติยัตต์ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120019 นายพินิจ สังสีมา โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120062 เด็กชายนิพัทธ์ สังสีมา 16 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC120063 เด็กหญิงธมนันท์ วิทยาชำนาญกุล 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC120064 เด็กชายทินกร ไชยารังษี 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC120065 เด็กชายอภิชา ศิริสุนทร 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120066 เด็กชายพงศธร สุกใส 15 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120067 เด็กหญิงวรดา มิตรพระพันธ์ 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC120076 เด็กชายมนัญชัย พิลาบุตร 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120060 นางสาววรรณิกา อิ่มเจริญ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120021 นายพุทธพร อินอ่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120242 นายสุพัชร์ สุวรรณ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120243 นางสาวศิริวรรณ แซ่แต้ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120244 เด็กชายภควัต บุญมา 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120245 เด็กชายชาครีย์ เมฆศรี 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120246 เด็กหญิงกฤติกา สุจริต 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120247 เด็กหญิงวิรังรอง อินทร์ประเสริฐ 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120248 เด็กหญิงนภัสวรรณ ทับกฤษ 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120249 เด็กหญิงณัฐวดี เขียวปัน 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120250 นายอมรเทพ อินอ่อน 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120251 เด็กชายทศพร น้อยคง 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120252 เด็กชายธนวงศ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120301 เด็กชายธนกร ทองแตม 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120302 เด็กหญิงพัชรมัย คำภิืระ 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120303 เด็กหญิงกานต์ปรียา ศิริเลิศวัฒนา 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120304 เด็กชายรชต พรอำนวยทรัำพย์ 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120305 เด็กหญิงธนิตา ประสาร 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120306 เด็กชายรชต พรอำนวยทรัำพย์ 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120307 เด็กหญิงศิรดา สุวรรณชาติ 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120308 เด็กหญิงพิชญาภา พิชญวงศ์กุลชัย 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120309 เด็กหญิงปานระวี ไชยสิทธิ์ 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120310 เด็กหญิงมลฑวรรณ ฤทธิ์อ่องรักษ์ 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120311 เด็กหญิงปภาวรินท์ อินทร์คล้าย 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120312 เด็กชายเดโช คุณพระรักษ์ 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120313 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ สอนเย็น 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120314 เด็กหญิงเบญญารัตน์ สุขใจดี 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120315 เด็กหญิงตรีรัตน์ เขียวฤทธิ์ 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120022 นายคุ้มพันธุ์ จันทวัน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120120 นายณัฐพล เลาติเจริญ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120121 นายพุทธิพันธ์ ทองรอด 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120122 นายชิษณุชา ต่วนเอี่ยม 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120123 นายธนะ กิจกุลอนันตเอก 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120124 นายธิติวัฒน์ นิธิสันตวะคุปต์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120125 นายจตุรภัทร บุญบานเย็น 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120077 นายวีรภัทร สุนทรีวงศ์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SS120078 นายธรรศ แสงสมเรือง 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SS120089 นายศราวุธ บุสดี 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120023 นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120068 นายเมธาวิชย์ เมธาราษฎร์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120069 เด็กชายวรัตม์ กวีพรพจน์ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120070 นางสาวนริศา ดินแผ่น 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120024 นายอภิชาติ พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120062 นายมนัสวิน หาญมงคลชัย 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120025 นายบุญรอด ชูเมือง โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120065 นายอนุชา อินหันต์ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 6
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120029 นางรุ่งกานต์ วังบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120126 นายทัตพงศ์ สงเคราะห์พันธุ์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120127 นายชนาวีร์ ปัญญาคง 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120128 นายกฤตภาส ปัญญาคำ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120129 นายศุภณัฐ แก้วกำเนิด 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120130 นายธนพนธ์ แสงวัฒนะรัตน์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120131 นางสาวภัสสร ไชยยา 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120079 นายวรธรรม ฆังตระกูล 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SS120080 นายกฤษณ์ชัย ลิมปิทีป 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SS120081 นายอริยะ อินทะพันธุ์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SS120082 นายอุกฤษฏ์ วิยาโรเอล 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SS120083 นายธารณ์ กัณฑอุโมงค์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SS120084 นายกาย เลาวพงศ์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SS120085 นายชนสิษฎ์ แสนยศศักดิ์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SS120086 นางสาวกมลชนก สุขเข 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120030 นายวรินทร วสุวัต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120132 นายวรวัจน์ วาทกิจ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120133 เด็กชายรัชชานนท์ วิริยกิจโกศล 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120234 นายรัฐวิทย์ เชาว์เจริญศิริ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120087 นายสรชัช พัฒนสมบัติ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120031 นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์ โรงเรียนมุกดาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120088 นายวรยุทธ เพชรสุวรรณรังษี 21 มัธยมศึกษาปีที่ 6
SS120217 นายสิริวัทก์ ลิ้มวัฒนา 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SS120218 นายภานุพงศ์ ไชยคำภา 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120032 นายชาลี วงษ์รักษ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120195 เด็กชายพลพัชร นิลวัชราภรณ์ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120196 เด็กชายวีระชัย ศรีสิงห์ชัย 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120197 เด็กหญิงวิรฌา สุขสวัสดิ์ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120198 เด็กชายคำรณ วิมลพันธ์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120199 เด็กชายเนติธร เสลารัตน์ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120200 เด็กชายธนกร คงไทย 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120201 เด็กชายปราณชาติ เกลี้ยงกมล 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120202 เด็กชายวัชรพงศ์ ตรุณาวงษานนท์ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120203 เด็กชายจีรวัฒน์ อารีภักดิ์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120208 เด็กชายจิรายุ เขม้นเขตรการณ์ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120182 นายธาณุภัทร มหาเขต 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120183 นายนนทนันท์ มั่นคง 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120184 นายธนพล สงฆ์ปรีดา 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120185 นายพีรภัทร กุมภาพันธ์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120033 นางสาวกิริยา ทิพมาตย์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120090 นายเบญจะ บังพะจาร 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120091 นายศตวรรษ ขันธะโฮม 21 มัธยมศึกษาปีที่ 6
SS120092 นายธรณินทร์ โลหะสัมฤทธิ์ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 6
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120034 นายวัฒนะ ชอบนา โรงเรียนบุญวัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120093 นางสาวนรากร ง้วนกระโทก 20 มัธยมศึกษาปีที่ 6
SS120094 นางสาวสุทธินันท์ เกิดจัตุรัส 21 มัธยมศึกษาปีที่ 6
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120035 นางสาววรวรรณ แซ่ซิ้ม โรงเรียนหอวัง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120134 นายกฤษฏิ์ เจริญสวัสดิ์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120036 นางสาวนาวินทร์ ชะโร โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120095 นางสาวนิชนันท์ จันแดง 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120096 นายปัญจพล โพธิ์ทอง 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120097 นายภูษิต คงสุขเจริญชัย 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120098 นายชนธัญ เอมละออ 23 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120099 นายณัฐพล อ้อมนอก 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120100 นายสุรศักดิ์ วันลี 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120101 นางสาวพิชญา สายดำ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120039 นายสุทิน พยนต์เลิศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120135 นางสาวเนตรทราย รุ่งโรจน์โชครักษา 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120136 นายเกียรติศักดิ์ กล้าหาญ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120137 นายจงเจต เศรษฐธรรม 23 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120138 นายภาณุพงษ์ เดือนดาว 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120139 นายศุภชัย มีนะโตรี 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120140 นายมงคลวัฒน์ นวลแก้ว 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120141 นางสาวภัสพร สุนทรรัตนกิจ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120142 นางสาวประภัสสร วังสันต์ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120143 นายธนวัฒน์ สายรุ้ง 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120144 นางสาวศศิธร เตโพธิ์ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120145 นายอนุวัฒน์ ธนวัฒน์จิรโชติ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120146 นายอิชยา ธนาจันทาภรณ์ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120147 นางสาวอัจฉรา ฤกษ์วรประสิทธิ์ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120148 นางสาวนันทิชา ศรีศิลป์ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120149 นางสาวนฤมล ศิริกูล 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120150 นางสาวนิลวรรณ นิยม 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120151 นางสาวแววตา ภูทองสุข 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120152 นายดิษฐวัฒน์ ลภัสชัยวัฒน์ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120153 นายศรัญยู กลมกล่อม 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120154 นายธนวัฒน์ บุญมาธนารักษ์ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120155 นายนครินทร์ สุขมา 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120156 นายพิชชากร อภิรติสกุล 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120157 นายพิเชษฐ์ โอทอง 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120158 นายประเสริฐ ไมตรีจิตร์ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120159 นายเบญจรัตน์ เดชยศดี 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120160 นายมานพ ปราบมนตรี 21 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120161 นายนนท์นิมิต ชูศร 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120162 นายอรรถพล แซ่จึง 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120163 นายชานน สิงห์คำ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120164 นายธนกฤต ลิ้มสวัสดิ์ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120165 นางสาวภัทรวรรณ อ่อนนาค 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120132 นายองอาจ จิรารัตนกุลชัย 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120133 นายณัฐพล พันธุ์หนองแห้ว 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120134 นางสาวอภิศรา กันทะเสน 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120135 นางสาวกวินธิดา ธรรมจักร์ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120136 นายจิรายุ ปานสกุณ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120137 นายวรากรณ์ จันทะศรี 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SS120138 นายชนะศักดิ์ ลาภอนันต์ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120139 นายกิตติธัช ทองเยิน 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120140 นายณัฐกิตติ์ รัตนเคหะ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120141 นายไตรภพ โชติประทุมเวช 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120142 นายพันธ์นรินทร์ สุขสอาด 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120143 นางสาวขัญญานุช ประสาททอง 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120144 นางสาวปิยะพร แดงเหลีอบ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120145 นายอนุสรณ์ พระภักตร์ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120146 นางสาวธนัญญา จันทศรี 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120147 นายณัฐวุฒิ รอดมี 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120148 นายณัฐพนธ์ นิลสยาม 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120149 นายศุภวัฒน์ คงอิ่ม 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120150 นางสาวณัฐนันท์ ศรีเกิด 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120151 นางสาวบงกช อินทร์พรหม 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120152 นางสาวณัฐญา ฤดีบุษกร 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120153 นางสาวสุจิตรา เสมา 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120154 นางสาวปภัสรา เขมะทัศศี 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120155 นายวัชรินทร์ คงสกุล 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120156 นายธนพล นาคสัจ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120157 นางสาวกนกวรรณ ชาญเขตธรรม 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120158 นางสาวนิสาชล พิพัฒน์พงศ์ทวี 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120159 นางสาวอภิญญา ทรัพย์อุดม 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120160 นางสาวกาญจนาภรณ์ หมื่นมา 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120161 นายเมธี โรจนพร 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120162 นายศักดา ทองแดง 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120163 นายปราโมทย์ โน๊ตสุภา 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120164 นายสมพงษ์ ศรีดี 24 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120165 นายณัฐพล บริบูรณ์ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120166 นายอานนท์ วิมลจรรยาภรณ์ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120167 นายอรรถชัย ภมรสุวรรณ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120168 นายธนกฤต วรานนท์ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120169 นายณัฏฐชัย แช่มช้อย 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120170 นายชายชาญ แถวจันทึก 20 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120171 นายอาทิตย์ ดีสูงเนิน 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120172 นายสราวุธ ทับสมบัติ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120173 นางสาวนัฐยา บุญเรือง 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120174 นายชาญณรงค์ แก่สำโรง 20 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120175 นายจิรภัทร สร้อยสิน 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120176 นายพิทวัส วจีทองรัตนา 19 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120177 นายสมศักดิ์ เด่นเจริญโสภณ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120178 นายอัศม์เดช คำมณี 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120179 นายศุภศักดิ์ เมธาอินทนากร 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120042 นายจีรวัสส์ น้อยลา โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120166 นายปาณัท จันทรนนท์ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120171 นายปรมัตถ์ หาญภิรมย์ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120172 นายนราธิป พลเมือง 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120173 นายชัชชน ทองปลั่ง 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120174 นายกชกาญจน์ ก้อนเพชร 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120103 นายเฉลิมพงษ์ วิเศษสันต์ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SS120104 นายณัฐนนท์ ศรีกระจ่าง 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SS120105 นายชวกร สายแสงแจ่มสง่า 22 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SS120106 นายธนดล รังคะวิภา 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120107 นางสาวผกากาญจน์ กาญจนจูฑะ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120108 นายพงศ์ภัค อำไพพนาสัณฑ์ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120109 นางสาวอุไรรัตน์ เหรียญทอง 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120110 นายฆนาการ ดีบุรี 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120111 นายวัฒนา ภูกองสังข์ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120112 นางสาวเนตรนพิศ อ่อนประทิว 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120113 นายธนัช ลาภมา 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120114 นายกฤติน นิชานิธิดล 25 ปวช. ชั้นปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120043 นางสาวนัยนา ชื่นมัจฉา โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120167 นายสมศักดิ์ ภูมิรัตน์ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120168 นายกิตตินันท์ คุ้มภัย 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120169 นายวิวิศน์ ฐิติวงษา 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120045 นายอนันต์วัฒน์ ชุตินธรารักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120176 นายบรรณพจน์ ยารัมย์ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120177 นายณัฐสิทธิ์ สัมพันธมาศ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120178 นางสาวณัฐสุดา นิยม 18 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120179 นางสาวนารีรัตน์ เขื่อนใจวงศ์ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120180 นายพิพัฒน์ จูประเสริฐพร 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120181 นายคชเดช อินคุ้ม 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120182 นายประจักษ์ พวงพั้ว 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120120 นางสาวอมรรัตน์ เศษลือ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120126 นายชโลทร ชัยมงคล 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120127 นายเสกสรร กันอิ่ม 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120128 นางสาวปรียานุช ศิรินุพงศ์ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120129 นายศรัณย์ ช้างศิลา 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120130 นางสาวชุติกาญจน์ มีเย็น 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120131 นายศราวุธ วิสุขะ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120046 นางสาวลินดา มณฑาทิพย์ โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120115 นายปฏิภาณ วงษ์เจริญ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SS120116 นายอนุวัชช์ สิทธิพงษ์ 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SS120117 นายเจษฎากร พงษ์พานิช 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SS120118 นายสรวิศิษฎ์ อัศวภัทรากร 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SS120119 นางสาวอินทุอร ไพศาลธรรม 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SS120121 นางสาวรัตนาภรณ์ ไผ่แจ้คำมูล 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SS120122 นางสาวจิณณพัต มูลน้ำเที่ยง 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SS120124 นายสุระวี แตงเหลือง 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SS120125 นายฉัตรชัย ดำรงบุญตระกูล 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120047 นางสาวศริณพร คล้ายทวน โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120123 นายสุเมธ มีโภคกิจ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120048 นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120183 เด็กชายแดนเนียล สวีทแลนด์ 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120184 เด็กชายกิตติศักดิ์ มณีพงษ์ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120185 เด็กชายนรชาติ ภักดีดินแดน 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120186 เด็กชายกิตติ คอง 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120049 นางสาวนิพา ตรีเสถียรไพศาล โรงเรียนปทุมคงคา อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120180 นายจตุรภัทร์ นิธิรักษ์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120181 นายรณชัย วีระสัมฤทธิ์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120201 นายสิทธิศักดิ์ ฦๅชา 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120202 นายชยุต เหล่าวิวัฒน์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120203 นายภรัณยู โพธิ์กระสัง 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120051 นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120189 เด็กชายวุฒิพงษ์ กันพนม 16 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC120190 เด็กชายจักพรรดิ์ ทองม่วง 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC120191 เด็กชายอภิสิทธิ์ เหรวัต 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC120192 เด็กชายชินกร ขุนม่วง 17 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120193 เด็กชายชนัยกานต์ น้อยเจริญ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120194 เด็กชายอดิศักดิ์ ศิงห์ศรี 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120054 นายเพชร ตันสังวรณ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120235 เด็กชายภานุรุจ บุรีนอก 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120236 เด็กหญิงรัชนึ บุญละคร 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120237 เด็กชายณัฐวุฒิ พันทสาร 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC120238 เด็กชายชานนท์ อุปดี 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC120239 เด็กชายฐาปกรณ์ กันศิริ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC120240 เด็กชายศุภชัย บุญละคร 18 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC120241 เด็กหญิงวชิราภรณ์ นระราช 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120055 นางสาววันดี กุลภัทร์แสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120207 เด็กชายพัฒนพงศ์ คเชนทร์ชัย 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120056 นางนันทวัน ชูเสมอ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120209 นายสุขพงศ์ ดาวมณี 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120210 เด็กชายอนุชิต รักษาพล 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120211 เด็กชายวงษ์ทวี จันทวี 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120212 เด็กหญิงอมราพร สังคหะ 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120213 เด็กชายณัฐชนน แก้วแสน 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120214 นางสาวสุลักขณา ทิพย์มงคล 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120215 เด็กหญิงเบญญภา ศิริมี 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120186 นายศิวกร เพชรชูช่วย 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120187 นายภาณุวัฒน์ วิริยะศิริวัฒน์ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120188 นายสุทัส ธนะจันทร์ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 6
SS120246 นางสาววิภาวนี แซ่ลิ้ม 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120272 นายภานุพงศ์ ฉ่ำสมบูรณ์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120057 นายพัชรพล พิวขุนทด โรงเรียนพระนครบริหารธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120190 นางสาวสุภัทรา กันธิยะ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120191 นายธรรมพล จิ๋วเจริญ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120192 นายฉัตรมงคล เจ๊ะสมัน 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120193 นายนครินทร์ วอระหวัง 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120194 นายภโวทัย หวังอารีย์ 25 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120195 นายเอกชัย ตะอ้านิม 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120196 นายชัยชนะ ภวมงคลชัย 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120197 นางสาวปัทมา ทภพ 24 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120198 นางสาวปริญญา เปี่ยมวิมล 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120199 นางสาวสุรภาวดี แพมณี 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120232 นางสาวนิษารัตน์ คงพารา 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120058 นายวัชรินทร์ จันทิมา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120200 นายธีรพันธ์ ขันธิกุล 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120059 นางนัฏยา ลิ้มไพบูลย์ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120204 นายพิชิต ทองจีน 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120060 นายทองสิทธิ์ กิติราช โรงเรียนน้ำพองศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120243 นางสาวสุธีรา ตั้งจิตเจริญกิจ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120244 นายชินวัตร โคตรชุม 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120061 นายเสวียน ศิริแก้ว โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120216 สามเณรวรพงศ์ เชิดชูวรรณ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120205 สามเณรพชร สิทธิกัน 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120206 สามเณรธนกร ณภัทรทนานนท์ 22 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120062 นางสาวอุษณีย์ น้อยศรี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120208 นายสรวุฒิ กิตติคีรีชัยกุล 21 มัธยมศึกษาปีที่ 6
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120063 นางพรพรรณ จิตราทร โรงเรียนนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120260 เด็กหญิงนวิดา นวกุล 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120261 เด็กหญิงณัฐนาถ รัตนประหาต 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120262 เด็กหญิงภัทรวดี เงินบำรุง 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120263 เด็กหญิงศิริวรรณ ทาทอง 15 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120300 นายศุภกร ม่วงงาม 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120316 เด็กชายสุกฤษฏิ์ บุญเรือง 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120066 นายปรีดี คุณวัลลี โรงเรียนพัทลุง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์จังหวัดสงขลา
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120221 นายกิตติธีร์ ปานเขียว 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120212 นายดลฤทธา จีนชาวนา 19 มัธยมศึกษาปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120067 นายเกรียงไกร ปู่ยี่ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120068 นายสุรศักดิ์ บุญร่วม โรงเรียนแวงน้อยศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120223 นายโชติ นาอุดม 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120213 นายธีรพงษ์ อุตเสนา 22 มัธยมศึกษาปีที่ 6
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120069 นายวิชัย วงค์ไชย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120214 นายพัชรพงศ์ รัตนคำมน 21 มัธยมศึกษาปีที่ 6
SS120273 นายวิทวัส ยานกำเนิด 22 มัธยมศึกษาปีที่ 6
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120071 นายสุทธินันท์ นามขันธ์ โรงเรียนระยองพาณิชยการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120215 นายวุฒิกร คล้ายจำแลง 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120072 นางสุธินันท์ งามเกรียงไกร โรงเรียนสาธิตบางนา อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120216 นายธีรัตม์ สุวรรณทวีศรี 21 มัธยมศึกษาปีที่ 6
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120074 นายมรุต พุทธรวี วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120263 นายอำนาจ จอดสันเทียะ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120265 นายสรัล เดาะขุนทด 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120075 นางสาวชัชฎา ชื่นสิน โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120222 นายเดชฤทธิ์ ดลสา 21 มัธยมศึกษาปีที่ 6
SS120223 นายศิริมงคล ทองมาก 21 มัธยมศึกษาปีที่ 6
SS120224 นางสาวเบญจมาภรณ์ เชียงทา 21 มัธยมศึกษาปีที่ 6
SS120225 นางสาวธิดารัตน์ อินปินตา 22 มัธยมศึกษาปีที่ 6
SS120226 นางสาวชนัญชิดา จรรยาศิริ 22 มัธยมศึกษาปีที่ 6
SS120227 นายศราวุธ วงษ์โห้ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 6
SS120228 นางสาววาสนา กวางแก้ว 22 มัธยมศึกษาปีที่ 6
SS120229 นางสาวผกาวรรณ วงษ์พานิช 22 มัธยมศึกษาปีที่ 6
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120076 นายสงคราม หงษ์เหม โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120219 นายภูฤทธิ์ ถาวรพันธุ์ 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120220 นายพงศกร วิพัธครตระกูล 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120221 นายสกลรัชกร เหลืองอ่อน 22 ปวช. ชั้นปีที่ 2
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120077 นางวราภรณ์ วิมลกาญจนา โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120224 นายดำรงศักดิ์ สัตบุตร 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120225 นายต้นสาย สิงห์กังวาน 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120085 นายมงคล ม่วงน้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120264 นายขวัญศิลา ขาวผ่อง 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120265 นายอิศราณุวัฒน์ ฉวี 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120266 นายวุฒิพงศ์ แจ่มนาม 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120267 นายฉัตรภพ อิ้มทับ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120268 นายรตนชัย เกิดคุ่ย 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120269 นายอภิชิต ดีคำ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120270 นายพสธร สัตยะคำ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120271 นายกิตติพันธ์ ประจง 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120272 นายปฏิภาณ ภัยห่าง 19 ระดับอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ม.4
SC120273 นายรณชัย อินทุยศ 19 ระดับอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ม.4
SC120274 นายนนท์ เนียมน้ำเพชร 19 ระดับอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ม.4
SC120275 นายเกียรติก้อง นาคโสภณ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120276 นายภาคภูมิ โพธิ์ทอง 20 มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120247 นายศุภชัย กันมาลัย 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120248 นายพิษณุนาถ ชูรุจิพร 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120249 นายเกียรติพงษ์ มั่นคง 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120250 นายพุฒิพงศ์ เพียรรุ่งเรือง 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120251 นายกฤษณพงษ์ บรรณสี 21 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120252 นายพงศ์พล หนูดอนทราย 21 มัธยมศึกษาปีที่ 6
SS120253 นายกรนันทน์ วังแง่ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 6
SS120254 นายรตน เจียรรัตนสวัสดิ์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 6
SS120255 นายวสุธร ชูแสงเพชร 21 มัธยมศึกษาปีที่ 6
SS120256 นายศุภกิตต์ ขมินทกูล 21 มัธยมศึกษาปีที่ 6
SS120257 นายอัษฎาวุธ ตาสุเม่น 21 มัธยมศึกษาปีที่ 6
SS120258 นายสันติบุตร มั่นชาวนา 21 มัธยมศึกษาปีที่ 6
SS120259 นายรุ่งภพ จุลบุตร 21 มัธยมศึกษาปีที่ 6
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120086 นายปรเมศร์ บุญเสริฐ วิทยาลัยการอาชีพสอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120231 นายชาญภาสกร มิ่งสมภาร 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120232 นางสาวพัชรินทร์ ชาวยอง 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
SC120233 นางสาวชนิกานต์ พรมชัย 19 ปวช. ชั้นปีที่ 1
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120234 นายพลกร เตชะวิทยะจินดา 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120235 นายจิรายุ อุปมัย 20 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120236 นางสาวสุวรรณี สารเวช 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120237 นางสาวพรทิพย์ คำมูล 21 ปวช. ชั้นปีที่ 2
SS120238 นายจักรกฤษ ใจพรมมา 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120239 นายสุธิพงษ์ ชาวยอง 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120088 นายอนิรุตติ์ จุลเกตุ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120261 นายพิทยา พึ่งขุนทด 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120092 นายอรรถวิทย์ พินิจนัย วิทยานุกูลนารี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120253 นายสิทธิพงษ์ จันทร์ดีบัว 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120254 นายกันย์ ขุนจิตร์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120255 นายอภิลักษณ์ หริกุลพิพัฒน์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120256 นายพงศ์ชัย สมวานิช 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120257 นายธนากร คำยันต์ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120258 นางสาวสุภัทตา คำวัง 18 มัธยมศึกษาปีที่ 4
SC120259 นางสาววันวิสา คำวิเศษ 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120093 นายวสันต์ เสี้ยมแหลม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120277 เด็กชายภัทรศักด์ บำรุงชัย 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC120278 เด็กชายกานต์กวี ประจงจิตร 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC120279 เด็กชายวธิชภัสร ปราบภัย 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC120280 เด็กชายณััฐธนสรณ์ ส่งเสริม 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC120281 เด็กชายปิติพร นันทิประภา 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC120282 เด็กชายวรรธนัย คนดอน 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2
SC120284 เด็กชายกษิดิ์เดช ก้านทอง 17 มัธยมศึกษาปีที่ 2
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120262 นายนิติพงษ์ โมครัตน์ 20 ระดับอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ม.5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120096 นางสาวจันทนา มณีรัตน์ โรงเรียนลานสักวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120317 เด็กชายกฤษดา ชื่อชม 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120318 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ เกษการณ์ 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120319 เด็กชายนราธิป เอี่ยมชัย 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120320 เด็กชายมาศิริ สุขหอม 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120321 เด็กชายอภิวัฒน์ เฉลิมวงค์ 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120322 เด็กชายสาธิต สุขจิต 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120323 เด็กชายไตรภพ ยอดดี 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120324 เด็กชายอภิสิทธิ์ แจ้งถิ่นป่า 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120325 เด็กชายธาดา เกษพิจิตร์ 17 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120326 เด็กชายสุทธิภัทร พวงทอง 16 มัธยมศึกษาปีที่ 1
SC120327 เด็กหญิงอลิสา จันผ่อง 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
SC120328 นางสาววรรณธิชา เกิดเรือง 18 มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120274 นายกิตติพร มรรคผล 20 ระดับอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ม.5
SS120275 นายนัฎฐพร เปรมกมล 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120279 นางสาวสุรีย์พร ปาจิตร 20 ระดับอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ม.5
SS120280 นายวทันยู สมศรี 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120285 นายเกรียงศักดิ์ ผลวิบูรณ์ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120286 นายจักรกฤษณ์ รักเกษตกิจ 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
SS120287 นางสาวพิมพ์พลอย แสงแก้ว 20 ระดับอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ม.5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120098 นายอนุชา สะเล็ม วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120276 นายชาญชัย สีหนารถนาวา 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120277 นายธนกฤต เทพสาร 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120278 นายธนานันต์ บุญเทาว์ 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120279 นายอิสระ คำเจริญ 22 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120280 นายปรีดา เจิน 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
SS120281 นายรัฐพงษ์ ทิศเนตร 21 ปวช. ชั้นปีที่ 3
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120099 นายวิชัย พริ้งมาดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120284 นายสรวีย์ พรเจริญวาสน์ 21 มัธยมศึกษาปีที่ 6
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120100 นายสายชล สุขศรี โรงเรียนสุราษฎรืพิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเภทที่ 2 : Linux Server (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SS120283 นายพนมพร ยอดชล 20 มัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล สถาบัน สนามสอบ
TT120101 นายแวฮาซัน แวหะมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์จังหวัดสงขลา
ประเภทที่ 1 : Linux Client (นักเรียน)
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา
SC120330 นายวทัญญู เพ็ชรพญา 19 มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทจำนวน
ครู68
นักเรียนClientServerรวม
289268557