ประกาศคะแนนรอบแรก

ประกาศผลคะแนนสอบแข่งขันรอบแรก

คะแนนเฉลี่ยของแต่ละประเภทที่ได้รับเกียรติบัตร

  • SC: คะแนนเฉลี่ย -21.14 ตัดที่ -21 คะแนน
  • SS: คะแนนเฉลี่ย -22.01 ตัดที่ -22 คะแนน
  • PS: คะแนนเฉลี่ย -20.22 ตัดที่ -20 คะแนน
  • หมายเหตุ: ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรจะต้องมีคะแนนจากการเข้าสอบไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเภทนั้นๆ และผู้ที่ผ่านรอบแรก เข้าสู่รอบที่สองก็จะได้รับเกียรติบัตรในรอบนี้ด้วยเช่นกัน

แยกตามศูนย์สอบ

สนามสอบ SC SS PS
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Click Click Click
มหาวิทยาลัยนเรศวร Click Click Click
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา Click Click Click
มหาวิทยาลัยขอนแก่น Click Click Click
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Click Click Click
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด Click Click Click
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Click Click Click
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์จังหวัดสงขลา Click Click Click
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Click Click Click
มหาวิทยาลัยบูรพา Click Click Click
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Click Click Click
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม Click Click Click
ทั่วประเทศ Click Click Click

แยกตามภูมิภาค

ภูมิภาค SC SS PS
ภาคเหนือ Click Click Click
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 Click Click Click
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 Click Click Click
ภาคใต้ Click Click Click
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก Click Click Click
กรุงเทพฯ และปริมณฑล Click Click Click