การเตรียมตัวในรอบที่สอง

     และแล้วรอบที่สองรอบ "ค่าย NLC12" ที่ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้รอคอยก็มาถึง และด้วยในครั้งสำคัญครั้งนี้ การเตรียมตัวของผู้เข้าแข่งขัน พกตัว และหัวใจ พร้อมสุขภาพที่แข็งแรงและความเชี่ยวชาญมาสำหรับการเข้าร่วมทำกิจกรรม และสอบแข่งขัน แบบจัดเต็ม โดยพี่ๆ ทีมงานได้จัดเตรี่ยมความพร้อมของกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเตรียมอัดความรู้ ถ่ายทอดวิชาต่างๆ ด้านระบบปฏิบัติการลินุกซ์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ไว้ให้น้องอย่างเต็มกำลัง ดังนั้น ขอให้เตรียมพร้อม  และจัดเต็มที่จะแสดงความรู้ความสามารถเต็มที่ รอพบกันในวันทำกิจกรรมนะครับ

รายละเอียดสำคัญสำหรับผู้เข้าแข่งขัน

1. กำหนดการแข่งขันรอบที่สอง
(รอบ "ค่าย NLC12") เข้าดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่ SECOND ROUND>กำหนดการรอบที่สอง

          ในรอบที่สองนี้ เบื้องต้นจะใช้เวลาทำการแข่งขัน 2 วัน โดยนำผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกจากทุกประเภทเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะมีการแบ่งเป็นทีม ประเภทละ 10 ทีม ทีมละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 30 ทีม ในการทำกิจกรรมจะทำการประกาศรายชื่อ ณ วันที่จัดกิจกรรม

          a) การแบ่งกลุ่มจัดเป็นทีม คณะทำงานจัดการแข่งขันจะเป็นผู้พิจารณาในการจัดให้ตามความเหมาะสม และจะประกาศรายชื่อของการจัดกลุ่มให้ผู้เข้าแข่งขันทราบในวันเข้าร่วมการ แข่งขันครับ
          b) วันแรก จัดแข่งขันเป็นทีมตามที่จัดไว้ในข้อ a) โดยจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทำผลงานตามโจทย์ที่กำหนดให้จำนวน 10 ข้อ ซึ่งมีรูปแบบของการทำผลงานและวัดทักษะความรู้ความสามารถของผู้เข้าแข่งขัน ตามข้อกำหนดดังนี้
              b1) โจทย์ 10 ข้อ จะแจ้งว่าให้ทำอะไร และเกี่ยวข้องกับอะไร
              b2) ให้กำหนดบุคคลในทีมว่าคนไหนจะทำข้อใดใน 10 ข้อ โดยแต่ละคนต้องทำคนละ 2 ข้อ
              b3) โจทย์ในแต่ละข้อจะมีเวลาให้ไม่เท่่ากัน
              b4) กำหนดให้ใช้เวลาในการทำ 75% ของเวลาในโจทย์แต่ละข้อ โดยในช่วงนี้ห้ามถาม จากนั้นจะเิปิดโอกาสให้ถามกรรมการหรือเพื่อนร่วมทีมได้ 25% ของเวลาในช่วงสุดท้ายของแต่ละข้อ
          c) วันสุดท้าย จะเป็นการทดสอบวัดทักษะ ความรู้ความสามารถเป็นรายบุคคล
               
          จากนั้นนำคะแนนของการทำผลงานมารวมกับการสอบและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อหาผู้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป2. การแจ้งยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขันรอบที่สอง

          ในการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรมและสอบแข่งขันในรอบที่สองนี้ ทีมงานได้ดำเนินการจัดทำระบบการยืนยันขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าทำการ ยืนยันผ่านทางระบบเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและแจ้งผลได้ทันทีหลังจากทำการยืนยัน เสร็จสิ้น โดยสามารถเข้าทำการยืนยันการได้ที่เมนู SECOND ROUND หัวข้อ เข้าระบบยันยันรอบสองสำหรับครู และเข้าระบบยืนยันรอบสองสำหรับประชาชน

3. การแจ้งความจำนงจองที่พัก


3.1. ศูนย์ฯ ทำการรับแจ้งความจำนงในการจองที่พักผ่านระบบ ทางเว็บไซต์ของโครงการฯ เท่านั้น
3.2. ศูนย์ฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและ อาจารย์ที่ปรึกษา เฉพาะคืนวันที่ 8-9 กุมภาัพันธ์ 2555 เท่านั้น
3.3. ศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดห้องพักแก่ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกท่านที่ได้ทำแจ้งความจำนงในการจองที่พัก ตามความเหมาะสม โดยจะแยกชาย-หญิงในแต่ละห้อง
3.4. หากศูนย์ฯ ไม่ได้รับการแจ้งความจำนงในการจองที่พักจากท่าน ศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบเรื่องที่พักและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พัก ในทุกกรณี

4. การให้การสนับสนุน

4.1 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ ผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมอาหารว่างจำนวน 2 มื้อ (เช้าและบ่าย) และอาหารเช้า, อาหารกลางวัน และอาหารเย็น รวม 3 มื้อ ของทุกวันที่เข้าทำการอบรมและสอบ (รายละเอียดตามกำหนดการในข้อที่ 1.) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบทางการคลังของสำนักงานฯ ศูนย์ฯ ของดการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในการจัดการแข่งขันรอบนี้ เนื่องจากทาง ศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมอาหารไว้แทนการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงแล้ว
4.2 เนื่องจากภาวะน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา และพื้นที่ของศูนย์ฯ ได้ความความเสียหายพอสมควร ประกอบกับกรอบงบประมาณในการจัดดำเนินงานที่มีจำกัดจากผลกระทบของน้ำท่วม ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงขอให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางในบางส่วนเท่านั้น
แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและอาจารย์ ที่ปรึกษา ที่ได้แจ้งยืนยันในการเข้าร่วมการแข่งขันและเดินทางมาเข้าร่วมแข่งขันตาม กำหนด ตามระเบียบการคลังของสำนักงานฯ ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะดำเนินการเบิกจ่ายให้ก็ต่อเมื่อมีเอกสารหลักฐาน (ตามรายละเอียดในข้อ 5) ครบถ้วนถูกต้องแล้วเท่านั้น และจะทำการเบิกจ่ายแก่ผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้แจ้งชื่อ อย่างเป็นทางการเท่านั้น
4.3 ศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนเรื่องที่พัก ในการเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันรอบที่สองนี้ แก่ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบที่สองทุกท่าน รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้เข้าแข่งขันในประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เท่านั้นครับ และขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่แจ้งความจำนงมาเท่านั้นด้วยครับ


5. เอกสารสำหรับเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการเดินทาง/วิธีดำเนินการ


คำชี้แจง
    - รบกวนผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมเอกสารตามรายละเอียดด้านล่างเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย
    - ศูนย์ฯ จะทำการเบิกจ่ายให้แก่ผู้เข้าแข่งขันและครูอาจารย์ที่ปรึกษาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
    - เนื่องจากเอกสารที่ต้องนำมาตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการเบิกจ่าย หากท่านใดมีเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ได้แจ้งไว้แล้วในวันที่ทำการเบิกจ่าย ศูนย์ฯ ของดการเบิกจ่ายแก่ท่านนั้นในทุกกรณี โดยจะทำการเบิกจ่ายให้เมื่อท่านนั้นดำเนินการตามข้อกำหนดที่ทางศูนย์ฯ ได้วางไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

5.1 เอกสารที่ต้องเตรียม

สำหรับครู/อาจารย์ที่ปรึกษา ในระดับนักเรียน และผู้เข้าแข่งขันในระดับประชาชนทั่วไป
ก)1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้แบบที่มีรูปท่านและหมายเลขประจำตัว ประชาชนปรากฏอยู่ด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และบัตรนั้นมีกำหนดเวลาหมดอายุหลังเดือนเมษายน 2555 จำนวน 2 ชุด
ก)2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด กรณีไม่มีในข้อ ก)1.

สำรับนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

ข)1. สำเนา บัตรประจำประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน ที่ต้องมีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชนปรากฏอยู่ด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และบัตรนั้นมีกำหนดเวลาหมดอายุหลังเดือนเมษายน 2555 จำนวน 2 ชุด
ข)2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
ข)3. กรณี นักเรียนไม่มีบัตรตามข้อ ข)1. ให้ใช้หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักเรียนนักศึกษาจากทางสถาบันการศึกษา ที่มีรูปถ่ายนักเรียนติดอยู่ด้วยฉบับจริง 1 ชุด พร้อมสำเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

5.2 วิธีดำเนินการ

ค)1. ระบุรหัสประจำตัวของการเข้าแข่งขันของตัวท่าน ที่มุมขวาของเอกสารทุกฉบับ
ค)2. ส่งเอกสารในข้อ 5.1 มายังเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักของโครงการตามชื่อและที่อยู่ดังนี้

        เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักโครงการ NLC12 (FICS/NECTEC)
        ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
        เลขที่ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
        อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


ค)3. ส่งเอกสารในข้อ 5.1 มาตามที่อยู่ข้างต้นภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 โดยจะถือวันที่ในตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ

6. การแต่งกาย


สำหรับ ในวันที่มีการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานที่ในการจัดงานเป็นสถานที่ราชการ ศูนย์ฯ จึงกำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันที่เข้าร่วม ทั้งในระดับนักเรียนและระดับ ประชาชนทั่วไป แต่งกายสุภาพ (ไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดนักเรียนนักศึกษาครับ) แต่ขอความร่วมมือในการงดเว้นการใส่กางเกงขาสั้นมากๆ เสื้อกร้าม หรือเสื้อไม่มีแขน (เนื่องจากภายในห้องที่จัดงานอากาศจะเย็นมากครับ เพื่อเป็นการป้องกันด้านสุขภาพของผ
ู้ร่วมเข้าแข่งขันครับ) และในช่วงที่จัดกิจกรรมนี้สภาพอากาศในช่วงกลางคืนค่อนข้างเย็น รบกวนนำเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมาด้วยนะครับ

7. สถานที่พักที่ศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษา ตามรายชื่อของผู้่ที่ผ่านเข้ารอบสองที่ประกาศไว้)

ชื่อ : อาคาร หอพัก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โดยให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีชื่อและทำการแจ้งความจำนงมาเท่านั้น (เป็นลักษณะเหมือนโรงแรม อยู่ในพื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ และมีที่นอน หมอน ผ้าห่มให้ แต่ให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวมาเองครับ เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพูสระผม ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น)
ที่ตั้ง : เลขที่ 132 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ห้องพัก : พัก 4 ท่าน/ห้อง/คืน (ศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดให้ตามความเหมาะสม และ ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี ตามความเหมาะสม)
การติดต่อ : ผู้ เข้าแข่งขัน/ครู-อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถเข้าแจ้งชื่อ และตรวจสอบรายชื่อการเข้าพัก (เฉพาะผู้ที่ยืนยันเข้ามาแล้วตามกำหนดเวลา) ผ่านทางเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักโครงการได้ทันทีที่เดินทางไปถึง และพร้อมเข้าพัก โดยเริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 หลังเวลา 15.00 น.แต่หากมาหลังเวลา 21.00 น. จะมีเจ้าหน้่าที่ของสถานที่ให้การต้อนรับครับ
แผนที่ของสถานที่จัดงาน : [คลิก]
หมายเหตุ: กรณี ต้องการเปลี่ยนตัวอาจารย์ที่ปรึกษาในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและสอบ กับผู้เข้าแข่งขันประเภทที่ 1 และ 2 รบกวนแจ้งข้อมูลของอาจารย์ท่านเดิมและท่านใหม่เที่จะมาแทน มายังอีเมล โดย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. รหัสประจำตัว(ของการแข่งขันครั้งนี้) 2. ชื่อ-สกุล, ชื่อเล่น 3. รหัสประจำตัวประชาชน 4. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ ก่อนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 นี้ครับ หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม

8. คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

8.1 ในการจัดการแข่งขันรอบนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา มาเข้าร่วมการแข่งขันและทำกิจกรรมเองครับ แต่หากท่านใดไม่มีรบกวนแจ้งมาได้ที่ พร้อมแจ้งข้อมูลของผู้เข้าแข่งขันมาด้วยครับ (เช่น หรัสประจำตัวการแข่งขัน ชื่อ-สกุล โรงเรียน)
8.2 ในบริเวณสถานที่จัดการงาน ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง สำหรับใช้อินเตอร์เน็ต ดังนั้น หากท่านใดต้องการใช้อินเตอร์เน็ต ทางสถานที่จะมี Account สำหรับการ Login อินเตอร์เน็ตให้สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานครับ


9. ติดต่อสอบถามข้อมูล

หาก ท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 25646900 ต่อ 2327 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.) งดเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ หรือส่งข้อซักถามมาได้ที่ e-mail: