กำหนดการรอบที่สอง

กำหนดการ
กิจกรรมค่าย NLC12
การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 รอบที่สอง
ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิริธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

เวลา                       รายละเอียด
14.00 น.               เริ่มเปิดรับรายงานตัวและให้เข้าที่พัก สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
                           และพักผ่อนตามอัธยาศัย (สำหรับผู้ที่แจ้งขอเข้าพักในวันนี้ และเจ้าหน้าที่ของการแข่งขัน
                           จะอยู่รับลงทะเบียนถึงเวลา 21.00 น. หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของสถานที่จะเป็นคนคอยต้อนรับครับ)
18.30-20.00 น.      เดินทางไปรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
20.30 น.               (โดยประมาณ) กลับเข้าที่พัก


วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555

เวลา                       รายละเอียด
06.30 - 07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า
07.30 - 08.15 น.    ลงทะเบียน
08.15 - 08.30 น.    พิธีเปิดกิจกรรมค่าย NLC12 และการแข่งขันรอบที่สอง
08.30 - 09.00 น.    แนะนำการทำกิจกรรมค่าย NLC12 และการจัดสอบแข่งขัน
                            - แนะทำทีมงาน เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยง
                            - แบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมและสร้างสรรค์ผลงาน
                            - แนะแนวทางในการทำกิจกรรมและสอบแข่งขัน
                            - ทำความรู้จักกับสถานที่จัดงานและกฏระเบียบของสถานที่
09.30 - 10.45 น.    รับโจทย์สำหรับทำกิจกรรมในรูปแบบกลุ่ม พร้อมเริ่มทำกิจกรรม ช่วงที่ 1
10.30 - 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.    ทำกิจกรรมกลุ่ม ช่วงที่ 2
12.00 - 12.45 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.45 - 15.30 น.    ทำกิจกรรมกลุ่ม ช่วงที่ 3
15.30 - 15.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 - 17.30 น.    ทำกิจกรรมกลุ่ม ช่วงที่ 4
17.30 - 18.15 น.    พักรับประทานอาหารเย็น
18.15 - 20.00 น.    ทำกิจกรรมกลุ่ม ช่วงที่ 5
20.00 - 21.30 น.    กิจกรรม “รับขวัญชาวลินุกซ์และโอเพนซอร์ส”
22.00 น..              พักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ: ในช่วงเวลาทำกิจกรรมกลุ่ม ช่วงที่ 4 หรือผู้เข้าแข่งขันที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้ว ทีมงานจะทำการเคลีย์เอกสารเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง


วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

เวลา        
               รายละเอียด
06.30 - 07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า
07.30 - 08.15 น.    ลงทะเบียน
08.15 - 10.30 น.    รับโจทย์สำหรับทำกิจกรรมในรูปแบบเดี่ยว พร้อมเริ่มทำกิจกรรม ช่วงที่ 1
10.30 - 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.    ทำกิจกรรมเดี่ยว ช่วงที่ 2
12.00 - 12.45 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.45 - 14.30 น.    ทำกิจกรรมเดี่ยว ช่วงที่ 3
14.30 - 14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 - 15.45 น.    ทำกิจกรรมเดี่ยว ช่วงที่ 4
15.45 - 16.30 น.    พิธีปิดการแข่งขันรอบที่สอง พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
16.45 น.               สิ้นสุดการแข่งขันรอบที่สอง ผู้เข้าแข่งขันเดินทางกลับภูมิลำเนา


***********************************************************