จำนวนผู้สมัครสอบแต่ละศูนย์สอบ

ศูนย์สอบ นักเรียน ประชาชน รวม
Client Server
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 20 11 44
มหาวิทยาลัยนเรศวร 53 22 19 94
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 11 12 5 28
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 9 24 53
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0 0 79 79
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 7 3 4 14
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 9 6 2 17
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์จังหวัดสงขลา 9 1 6 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 28 11 96 135
มหาวิทยาลัยบูรพา 45 53 23 121
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 63 108 82 253
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 41 24 58 123
รวม 299 269 409 977