รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบแรก ระดับประชาชนทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบแรก ระดับประชาชนทั่วไป

รายละเอียดของผู้สมัคร
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สนามสอบ
PS120001 นายรณชัย ดำรงค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120002 นายรัฐวุฒิ เลิศสุขศักดา อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120003 นายอามีน เจะเลาะ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120004 นายธีระ ลายธีระพงศ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120005 นายศุภชัย อินสุข อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120006 นายวีรยุทธ ชลารักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS120008 นายสุจินต์ ไกรยะสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
PS120009 นายพีระวัฒน์ สุขวัฒน์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120010 นายลัทธพล ยอดสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS120011 นายจงกล เทียมใจ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120012 นายจิรวัฒน์ หาญศิริวัฒนกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120014 นายอิสรา วิชาคำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS120015 นายพีระพงศ์ สุภารัตน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120016 นายศราวุธ รุ่งเจริญกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120017 นายอนิวัฒน์ แก้วห่อทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์จังหวัดสงขลา
PS120018 นายเฉลิมพล เกียมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS120020 นายพันธกานต์ ฤกษ์รัตนประทีป มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS120021 นายศรัญ อ่อนเอื้อน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120022 นายธเนศวิทย์ อัณโน มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
PS120023 นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
PS120024 นายสรรเพชร เมืองแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS120025 นางสาวจินตนา แสงดี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120026 นายพชร ดิษสละ มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS120027 นายคณิน คูหาทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS120028 นายเมฆินทร์ วรศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120030 นายอนุชา เพ็ชรฉกรรจ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
PS120031 นายวิชชากร กมลพรวิจิตร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120032 นางสาวอภิชญา บุญประทานพร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120033 นายสิริวัชร ภวะภูตานนท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS120034 นายฮาซัน วาเฮ็ง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120035 นายตระกูล อ่อนรัตน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120037 นายวิวัฒน์ นิ่มสนิทนันท์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120038 นายอนุชา แวงน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
PS120039 นายภาสกร ปานนอก อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120040 นายไท ปังสกุลยานนท์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120041 นางสาวสุนิสา สมถวิล อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120042 นายภิเษก บุตรต๋า อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120043 นายณัฐ ศรชำนิ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120044 นายสมธนัช วงศ์ษา อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120046 นางสาวพัฒนมนต์ ทองตะนุนาม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120047 นายจักรกฤช ตันติธรรมถาวร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120048 นายสัญชัย รุ่งเรืองชูสกุล อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120049 นายศุภณัฐ เอมกลิ่น อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120050 นางสาวญาณกร ชื่นอารมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
PS120051 ชัยวุฒิ พรหมบุตร มหาวิทยาลัยบูรพา
PS120052 นายธีรพงศ์ ขัตติยะวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS120053 นายนิติพัฒน์ เวทางค์บวรกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS120055 นายสุภัฐ สุขสอาด มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120056 นายสมเกียรติ ศุภสกุลอาภาพิบูล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120057 นายพัฒนพงศ์ เชื้อทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS120058 นายทวีศักดิ์ ชูศรี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120059 นายปิยวัฒน์ ธรรมภิบาล อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120060 นายภูวณัฏฐ์ สาครสกลพัฒน์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120064 นายศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
PS120065 นายกฤติน โรจน์วราวัตร มหาวิทยาลัยบูรพา
PS120066 นางสาวรัตนาพร นิ่มสุดใจ มหาวิทยาลัยบูรพา
PS120067 นายนิธิภัทร์ โล้วิชากรติกุล อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120068 นายสุทธิพงศ์ กุลวัฒนา อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120069 นายศุภกร สกุลสราวิวัช อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120070 นายจารุพัฒน์ จิตดวงเปรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120071 นายธิติณัฏธ์ ลิ้มสิริชนาธิป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS120072 นางสาวเกสร แหววใจเพชร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120073 นายกนิษฐกาญ ใจดี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120074 นายพลวัต ชัยภูมิ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120075 นายสายชล อู่วิเชียร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120076 นายไชยศิริ ทิพย์อุตร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120077 นายฉัตรชัย อภิชล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120078 นายชัยวุฒิ โล่ห์สวัสดิ์กุล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120079 นายปิติ ปิติอุ่นจำเริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120080 นายเมทัศน์ อ่ำสุวรรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120081 นายจาตุรงค์ สุขรักษ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120083 นางสาวไข่มุก เดชสุนทรมงคล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120084 นางสาวรัชระพี สุรโชติเวศย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120085 นายพรเทพ แสงทอง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120086 นายทิวากร ชำนิพงษ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120087 นายวิโรจน์ ดวงจังหวัด มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120088 นายอภิรักษ์ นิ่มนวล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120089 นางสาวเนตรนภิส กอประเสริฐถาวร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120092 นายวีรศักดิ์ มีเสียง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120093 นายขวัญชัย จิตต์ภักดี มหาวิทยาลัยบูรพา
PS120094 นายภาสวร ทิมเจริญ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120095 นายถวิลศักดิ์ แก้วมณีชัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120097 นายสุขนรินทร์ เจริญสุขเอี่ยม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120098 นายอานนท์ แก้วยองผาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
PS120102 นายวันชนะ มั่นพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120103 นายตฤณ วงศ์สง่า อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120104 นายณัฐดนัย ลูกหนุมารเจ้า อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120106 นายชนัต แซ่จึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS120108 นายอานนท์ สิงห์ล้ำเลิศ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120109 นายคัคนะ ธิมาชัย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120110 นายธนพล โพธิ์นิ่มแดง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120111 นายนายสุเชาวน์ บุญวโรรัตน์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120112 นายเอกพจน์ สมานกล้า อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120113 นายฉัตรปรินทร์ ด้วงบุ้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS120114 นายวชิระ อวยพร มหาวิทยาลัยบูรพา
PS120115 นายกฤตติน ทูลธรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120116 นายนิวัฒน์ ด้นประดิษฐ มหาวิทยาลัยบูรพา
PS120117 นายทัศนัย เบ๊ะกี มหาวิทยาลัยบูรพา
PS120118 นายวรท มกรานนท์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120119 นางสาวอังคณา เยี่ยมจันทึก มหาวิทยาลัยบูรพา
PS120120 นายชัยวัฒน์ ศรีสุริยะวรรณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120121 นางสาวสิรินาถฐ์ ตุ้มทอง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120122 นายธนูรัตน์ นำพวก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120123 นางสาวธารวิมล สังข์ทิม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120124 นายวรรณธนะ กู้ตระกูล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120126 นายสุริโยทัย เมืองมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120127 นายบัญชา ชลพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120129 นายเทวา ม่วงพลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120130 นางสาวศิริรัตน์ ชื่นศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120131 นางสาวอังคณา ฤกษ์เวลี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120132 นายศักรินทร์ พวงทองแค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120133 นายธนัชพล อุ่นกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120134 นางสาวประภัสวรรณ ตู้แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120135 นางสาวกาญจนา บัวทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120136 นางสาวอาจรีย์ บุรานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120137 นายธนัตถ์ อุ่นอริยทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120138 นางสาวบัณฑิตา จันทมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120139 นายกิตติคุณ ลิคูณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120141 นางสาวบัวผัน บูรณพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120145 นายธวัชชัย กุหลาบศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120147 นายสมพร มูลจัทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
PS120148 นายฐิติพงษ์ รักษาริกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120149 นางสาวกัญญาทิพ มัคเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120150 นางสาวปรัชญาณี เชื่อมสนิท มหาวิทยาลัยบูรพา
PS120151 นายศรนรินทร์ เกตุวัตถา มหาวิทยาลัยบูรพา
PS120153 นายอนุกูล สุขสมบูรณ์ศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา
PS120154 นางสาวสุลิสา เกตุภูงา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120155 นายกฤษฏา ลิ้มสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120156 นางสาวจันทิมา คณฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120157 นางสาวสุกานดา แซ่เอี้ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120158 นางสาวกนกวรรณ คำลือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120159 นางสาวนิสากร มิลามัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120160 นายเกษม สุธรรมมา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120161 นายปิยณัฐ พิณเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120162 นายไพรัช บุญพ่วง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120163 นางสาวอุมาริน แก้วกิจจา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120164 นางสาวนภาพรรณ เขียวอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120165 นางสาวนุชฐกาญต์ แสงสร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120166 นายวราชิน ไตรทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120167 นางสาวพรพิมล มาเปี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120168 นายสุรศักดิ์ เส็งเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120169 นายประยุกต์ เจตสิกทัต อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120170 นางสาวสาวิตรี วงศ์ใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120171 นายจริณ เจริญศิริ มหาวิทยาลัยบูรพา
PS120172 นายอนุชา เหล่าโนนคร้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
PS120173 นายกิตติภณ ณ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
PS120176 นางสาวนวลจันทร์ แสนยินดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120178 นายเรวัฒน์ ใหมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120179 นายโกศล ทรัพย์ประเสริฐดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120180 นายวีระพล กระแหน่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120181 นางสาวโสรยา ขวนขวาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120182 นางสาวอรวรรณ สุขสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120184 นางสาวนฤมล มะยุเรศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120185 นางสาวจันทกานติ์ ปรางค์โคกกรวด มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120186 นางสาวธัญชนก มณีสุธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120187 นายธารสันต์ นิธิวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120188 นายศุภชัย ชอบจิตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120189 นายอานนท์ หงษ์กลาย มหาวิทยาลัยบูรพา
PS120190 นายภคพล สุปนะดิษฐ มหาวิทยาลัยบูรพา
PS120191 นางสาวสุนิษา มณฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120192 นายมนัสวีร์ โตกระแสร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120193 นายบัณฑิต เหลืองประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120194 นางสาวอุษา สุทธิสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120195 นางสาวนุชสรา เพ็ชรดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120197 นายอรรถพร กันหริ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120198 นางสาวจีรภา ราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120199 นายปัญญาฤทธิ์ จันดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์จังหวัดสงขลา
PS120200 นายเชิดศักดิ์ กฐินทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120201 นางสาวชนิกา เนียมเสวก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120202 นายนายอัจฉริยะ วังยาว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120203 นายธีรศักดิ์ โหมดตาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120204 นางสาวกนกกาญจน์ มาเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120205 นางสาวสุรีพร อุบลดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120206 นายปฐมพงษ์ เทียรเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120207 นายกุลดิลก เพชรสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120208 นางสาวศิริวรรณ นากจีนวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120209 นางสาวสุวรรณา บุดดา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120210 นางสาวสิรินันท์ ชาญชัยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120211 นางสาวจารุวรรณ ไล้ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120212 นางสาวสิริพันธ์ เหมวรรโณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120213 นางสาวกรองกาญจน์ จักกิตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120214 นายณัฐวุฒิ เพ่งผล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120215 นายคมสันต์ บริบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120216 นายตะวัน แซ่ซู อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120217 นายวิทยา คล้ายแท้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120218 นายทัศน์พล กือเย็น มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120220 นางสาวมินตรา คงกล่อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120221 นางสาวธิดารัตน์ เปี่ยมพลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120222 นางสาววันวิสา เก่งสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120223 นางสาวชนิตา ธารนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120224 นางสาวศิริวรรณ รัศมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120225 นายภาณุพงษ์ ดงเย็น ดงเย็น มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS120226 นางสาวณัฐสรา บุญเกลี้ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120227 นายสกล อัศวะสกูล อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120228 นางสาวศิริพรรณ มั่นคง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120229 นายเกรียงไกร ครุพงศ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120230 นางสาวนฤมล อัตพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120231 นางสาวโยษิตา จุลมุสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120232 นางสาวหัทยา วงษ์วิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120235 นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120236 นางสาววาสนา กรีธาธร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120238 นางสาวพลอยไพลิน ศิริบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS120240 นายพงศ์ปณต แก้วเจิม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120241 นายลัพธวิทย์ คนหมั่น อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120242 นางสาวกัญญารัตน์ พวงน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120244 นายอรรถวิทย์ นามราช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS120247 นายณัฐพงศ์ คงเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120250 นายอนุสรณ์ ปิติวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
PS120251 นายจตุรงค์ เกริกเกรียงไกร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120252 นายปิติภัทร ปานนะพงศ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
PS120253 นายอดิศักดิ์ ประทีป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120254 นายสราวุฒิ ประถมภาส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120255 นายพงธร ภักดีรักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS120257 นายอธิวัฒน์ สุวรรณราช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS120258 นางสาวนริศรา ตรีสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120259 นายวิษณุ กิ่มเพชร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS120260 นายPutthisert Nomboonlue อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120261 นายอานันท์ แซ่เถียน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120262 นายณัฐชา เหลืองอรุณชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
PS120263 นายณัฐวุฒิ พ่วงสำเภา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120264 นางสาวพรสวรรค์ พลเยี่ยม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS120265 นายนายกฤษณพล แสงประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS120266 นางสาวกนกวรรณ ละหาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
PS120267 นายสุชิน กรัตพงษ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120268 นางสาวชวัลพร ดารินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120269 นายผดุงเกียรติ โพธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120270 นางสาวธัญญารัตน์ ศรชนะ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120271 นายอับดุลฮาลีม มามะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์จังหวัดสงขลา
PS120272 นายศักดิ์สิทธิ์ สว่าง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120273 นางสาวกัลยกร งามพิศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120274 นางสาวชโรชา ปฐมวัฒนานุรักษ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120275 นางสาววิภาดา ชัยศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120276 นางสาวมนัสนันท์ เบญจกิจรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120277 นางสาวรัตติยา อ่วมใจหนัก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120278 นายเดชาธร ยะนันท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120279 นายเชี่ยวชาญ ภูมิเงิน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120280 นายพิเชษฐ์ ตันสุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยบูรพา
PS120281 นายรุจน์ เริ่มเสริมสุข มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120282 นายอภิวัฒน์ ธำรงค์สกุลศิริ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120283 นายนฤเบศ ก้านดอกไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120287 นางสาวปัญจพร ตรีเหรา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120288 นางสาวปรียาภรณ์ พิมพ์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120289 นายวรพจน์ จันทสุวรรณโณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120290 นายกิติศักดิ์ บุญจูง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120292 นายภาคิน ภูศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120293 นางสาวสุภาพร ส่วนศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120294 นางสาวสุกัญญา พื้นผา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120295 นางสาวปาริฉัตร ศิริรัตนอัมพร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120296 เอกพงษ์ นามใหญ่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120297 นางสาวกรรณิกาณ์ เดชทอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120298 นางสาววรรณิษา กัณหา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120299 นางสาวปราณี โสดาโคตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120300 นางสาวขนิษฐา เวียงคำ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120302 นางสาวอาภาภรณ์ อากาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120303 นางสาววิจิตรา ศรีกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120304 นางสาวสมหญิง รุ่งแสง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120305 นายสรศักดิ์ ทัดประไพร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120306 นายชนะ พรมสี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120307 นายพัชรพล ปิ่นสุวรรณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120308 นายไพสิฐ บุตราช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120311 นายสมยงค์ ใยดวง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120314 นายณัฐวุฒิ เกษศรีรัตน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120315 นายกฤษฎา เอกศิริ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120316 นายสนธยา วราพุฒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120317 นายณรงค์ศักดิ์ สำราญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120318 นายวีรยุทธ บุญอ่อน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120323 นายวิระพล จันบางสพาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120324 สุรชัช สาระติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120325 นายอดิศร ศรีสุธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120327 นางสาวเฟื่องลดา บุญสนอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120328 นายอภิธร เพ็งแจ่ม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120329 นายปรางรักษ์ แก้วคำ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120330 นายพุธ อินทบุตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120331 นางสาวสุดารัตน์ สุโท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120332 นางสาวภัทรานิษฐ์ โสภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120335 นายปฐวุฒิ อ่อนศรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120336 นายสุทธิพงษ์ กระสังข์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120337 นายจีรพงษ์ พงษ์พิเดช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120338 นายเอกสิทธิ์ พาลี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120339 นายธีรวัฒน์ ศิโล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120340 นายชานุกุล สลีสองสม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120341 นายณัฐพล นิลวัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120342 นางสาวอุบลรัตน์ พลชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120343 นายวันชัย เปิ้นสันเทียะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120346 นายก่อกนก วีสมหมาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120347 นางสาวมณีรัตน์ บุญขวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120348 นายจักรกฤษ เลขาตระกูล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120349 นางสาวลมัย กึ่งวงษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120350 นางสาวสุวรรณี สาธุพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120351 นางสาวสมพร บุตรดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120352 นายขจร นรดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120355 นายนาวิน สมภาวะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120357 นายสุรชัย โพธิ์ชัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120365 นายสุรศักดิ์ เพ็ชรมณี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120366 นายสุพีรพันธุ์ เกิดพันธุ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS120367 นายทรงยศ กาลพัฒน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120368 นายไชโย จันทะวงษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120370 นายมิ่งขวัญ ท่วงที มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
PS120372 นายอัฐกร พูลเกษร มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS120374 นายธนพงศ์ หมีทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS120376 นายวัชรพล ทัดเที่ยง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120377 นายถิรวุฒิ บวรทวีวงศ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120378 นายหาญนรินทร์ เครือจิรายุส์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120380 นายอุกฤษฎ์ ช่างสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
PS120382 นายสุเมธ รุ่งเรืองใบหยก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
PS120383 นายนันทิพัฒน์ นาคทอง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120384 นายไพศาล พิมพ์ประสาน มหาวิทยาลัยบูรพา
PS120386 นายระพีพัฒน์ อ่อนสนิท อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120388 นายศิริศักดิ์ ศิริบำรุง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120389 นายเกรียงไกร ภูมิโคกรักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
PS120390 นายเกรียงไกร ปู่ยี่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
PS120391 นายธวัชชัย ดลบุญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS120392 นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS120395 นายเติมศักดิ์ ใยบัวทอง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120397 นางสาวจันทมณี คันศร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
PS120398 นายอัครวิชญ์ เล็กเจริญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
PS120399 นายเอกลักษณ์ นาคสุทธิ มหาวิทยาลัยบูรพา
PS120401 นายจิรวัฒน์ กันธะวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
PS120403 นายนรินทร สดุดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120404 นายชาลี ธรรมรัตน์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
PS120405 นายวรานนท์ สุวรรณเพ็ชร มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS120406 นายภัคพล เข็มทอง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
PS120407 นายวรากร สีสอนการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS120408 นายณัฐพล วีระโจง มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS120409 นายธีธัช พฤกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS120410 นางสาววรรณพร สุริยะแก่นทราย มหาวิทยาลัยนเรศวร
PS120411 นายอภิรัฐ ภูผา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
จำนวนผู้ผ่านเข้าสอบ: 327 คน