การเตรียมตัวสอบรอบแข่งขันรอบแรก

 

เนื่องจากการสอบในรอบนี้จะทำการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเข้าสอบจึงได้มีการกำหนดรายละเอียด และการเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าสอบดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1 กำหนดการเวลาสอบและรายงานตัว

เวลาสอบทั้งหมดจะใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง โดยมีกำหนดการดังนี้

รายงานตัวเข้าสอบ
11.30 . - 13.00 .
ปิดรับรายงานตัวเข้าสอบ
13.15 .
เข้าห้องสอบ
12.45 .
คณะกรรมการคุมสอบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ
12.55 . - 13.00 .
เริ่มสอบ
13.00 .
หมดเวลาสอบ
14.00 .

หมายเหตุ: ทุกสนามสอบใช้เกณฑ์ของกำหนดเวลาสอบเดียวกันครับ

ข้อที่ 2. การรับลงทะเบียน

แต่ละศูนย์สอบจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้เข้าเวลาประมาณ 11:30 . ถึงเวลา 13:00 หากผู้สมัครเข้าสอบล่าช้าเกินกว่าเวลาเริ่มสอบ 15 นาที  (13:15 น.) ให้ถือว่าหมดสิทธิ์สอบโดยไม่มีข้อยกเว้น
สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์สอบทั้ง 12 แ่ห่งได้ที่ ศูนย์สอบแข่งขัน
 

ข้อที่ 3. เกี่ยวกับข้อสอบ

ข้อสอบจะถูกแบ่งตามประเภทของการแข่งขัน โดยในแต่ละประเภทจะมีข้อสอบ 60 ข้อ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนคือ ตอบถูกได้ 3 คะแนน ไม่ตอบติดลบ 1 คะแนน ตอบผิดติดลบ 2 คะแนน โดยข้อสอบจะแตกต่างกันไปตามหัวข้อในแต่ละประเภทของการแข่งขัน

ข้อที่ 4. รหัสประจำตัว

ผู้เข้าแข่งขันที่เข้าสอบทุกท่านต้องจดจำรหัสประจำตัวสอบของท่านเอง (สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าแสดงรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ของทั้ง 3 ประเภท) เพื่อ ใช้ในการเข้าสอบแข่งขัน และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันโดยรหัสประจำตัวนี้จะใช้จนกระทั่งสิ้นสุดการแข่งขัน ในรอบชิงชนะเลิศ

ข้อที่ 5. การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ ระดับนักเรียน (ทั้ง 2 ประเภท)

5.1. อุปกรณ์ในการทำข้อสอบ

a) ดินสอดำ 2B ขึ้นไป กรณีเป็นอย่างอื่นนอกจากที่แจ้ง ทางคณะกรรมการตรวจข้อสอบของดเว้นการตรวจ ข้อสอบของท่าน และจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าสอบแข่งขัน

b) ยางลบดินสอ (ห้ามใช้นำยาลบคำผิดโดยเด็ดขาด)
c) ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน หรือสีดำ (สำหรับใช้เขียนชื่อ-สกุล และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในกระดาษคำตอบ)

5.2. การแสดงตน

a) ให้นำบัตรนักเรียน นักศึกษา ที่ทางสถาบันการศึกษานั้นๆ ออกให้ ติดตัวท่านเข้าห้องสอบด้วย เพื่อแสดงให้แก่ผู้คุมสอบทราบ

b) กรณีไม่มีบัตรในข้อ 2.1 ให้ใช้บัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้แทน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

c) กรณีไม่มีบัตรดังกล่าวในข้อ 2.1 และ 2.2 ให้ ทางสถานศึกษาทำหนังสือรับรองการเป็น นักเรียน นักศึกษาของตัวท่าน และมอบแก่ผู้คุมสอบ เพื่อยืนยันการเป็นนักเรียน นักศึกษา ของสถาบันการศึกษานั้นจริง

d) กรณีไม่มีบัตรหรือเอกสารใดแสดงแก่ผู้คุมสอบ ทางคณะกรรมการตรวจข้อสอบจะทำการ หักคะแนนท่านเป็นจำนวน 20 คะแนน ในฐานะที่ท่านไม่เตรียมตัวก่อนเข้าสอบทั้งที่ได้มี การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวล่วงหน้าแล้ว

5.3. การแต่งกาย

เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่สถานที่จัดสอบในแต่ละแห่งที่เป็นสถาบันการ ศึกษาชั้นนำของประเทศ ทั้ง 2 ประเภทนี้กำหนดให้ใส่ชุดนักเรียน นักศึกษา ประจำสถาบันของผู้เข้าแข่งขันเองเข้าทำการสอบแข่งขัน

หมายเหตุ: ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เนื่องจากรูปแบบการแข่งขันของประเภทที่ 1 และ 2 ไม่ได้จัดการแข่งขันเป็นทีม ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าสอบแข่งขันในวันที่ทำการสอบในทุกรณี

ข้อที่ 6. การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ ระดับประชาชน

6.1. อุปกรณ์ในการทำข้อสอบ

a) ดินสอดำ 2B ขึ้นไป กรณีเป็นอย่างอื่นนอกจากที่แจ้ง ทางคณะกรรมการตรวจข้อสอบของดเว้นการตรวจ ข้อสอบของท่าน และจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าสอบแข่งขัน

b) ยางลบดินสอ (ห้ามใช้นำยาลบคำผิดโดยเด็ดขาด)
c) ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน หรือสีดำ
(สำหรับใช้เขียนชื่อ-สกุล และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในกระดาษคำตอบ)

6.2. การแสดงตน

a) ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้แบบที่มีรูปตัวท่าน ปรากฎอยู่แสดงแก่ผู้คุมสอบทราบ

b) กรณีผู้เข้าสอบเป็นนิสิต/นักศึกษา สามารถใช้บัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษาแทนได้

c) กรณีผู้เข้าสอบยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน) ให้นำสำเนา ทะเบียนบ้าน หน้าที่มีชื่อท่านปรากฎอยู่แสดงแก่ผู้คุมสอบทราบแทน

d) กรณีไม่มีบัตรหรือเอกสารใดแสดงแก่ผู้คุมสอบ ทางคณะกรรมการตรวจข้อสอบจะทำการ หักคะแนนท่านเป็นจำนวน 20 คะแนน ในฐานะที่ท่านไม่เตรียมตัวก่อนเข้าสอบ ทั้งที่ได้มี การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวล่วงหน้าแล้ว

6.3. การแต่งกาย

เพื่อ เป็นการให้เกียรติแก่สถานที่จัดสอบในแต่ละแห่งที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ของประเทศ จึงกำหนดให้ ผู้เข้าแข่งขันในประเภทนี้แต่งกายสุภาพ ในการเข้าสอบแข่งขัน (โดย สิ่งที่ไม่ควรใส่เข้าทำการสอบแข่งขันเป็นอย่างยิ่ง เช่น กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ เสื้อไม่มีแขน เป็นต้น)

หมายเหตุ: ไม่ อนุญาตให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เข้าห้องสอบ กรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ทำการปิดเครื่องโดยแสดงให้ผู้คุมสอบรับทราบ หากมีการฝ่าฝืนจะถือว่าท่าน สละสิทธิ์การเข้าสอบแข่งขัน

ข้อที่ 7. ความผิดพลาดของข้อสอบ

หาก ข้อสอบที่ท่านได้ทำนั้น มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น และไม่มีคำชี้แจงปรับแก้ไข หากได้รับการทักท้วงจากผู้เข้าสอบแข่งขัน หรือทางคณะกรรมการตรวจข้อสอบ ตรวจพบในภายหลังจากวันที่ได้ทำการสอบไปแล้ว ทางคณะกรรมการฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

7.1 จะทำการเพิ่มคะแนนให้โดยอัตโนมัติ ตามจำนวนข้อที่เกิดผิดพลาด หรือ

7.2 จะทำการตัดข้อสอบข้อที่ผิดพลาดนั้นออก พร้อมกับปรับลดจำนวนยอดของคะแนนเต็มจากเดิมที่ได้แจ้งไว้ในข้อที่ 3 ตามจำนวนข้อที่มีการผิดพลาด ทั้งนี้ จะมีการประกาศพร้อมการประกาศผลการสอบ

ข้อที่ 8. การประกาศผลสอบ

ทางคณะทำงานจัดการแข่งขันได้กำหนดวันประกาศผลสอบผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก พร้อมคะแนน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 24 มกราคม 2555 หลังเวลา 18.00 .

 

 

การทุจริตในการสอบ หากผู้คุมสอบ ตรวจพบ หรือพบเห็น พฤติกรรมของผู้เข้าสอบส่อไปในทางทุจริต

ในการสอบแข่งขัน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การแข่งขันในครั้งนี้อย่างเต็มใจ

 

** ทางทีมงานการจัดการแข่งขัน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ขอบคุณครับ **