ผลการแข่งขัน

 


ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12


ผู้เข้าแข่งขันประเภทที่ 1 สถาบันการศึกษา ระดับรางวัล

No. รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล

1 SC120078 เด็กชาย ศิระกร ลำใย ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รางวัลอันดับที่ 1

2 SC120187 เด็กชาย ศุภกร สุทธิเรือง ร.ร.สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา รางวัลอันดับที่ 2

3 SC120061 นาย นันทพันธ์ จงปติยัตต์ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) รางวัลอันดับที่ 3

4 SC120185 เด็กชาย นรชาติ ภักดีดินแดน ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รางวัลชมเชย

5 SC120069 เด็กชาย วรัตม์ กวีพรพจน์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รางวัลชมเชย

ผู้เข้าแข่งขันประเภทที่ 2 สถาบันการศึกษา ระดับรางวัล

No. รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล

1 SS120088 นาย วรยุทธ เพชรสุวรรณรังษี ร.ร.มุกดาหาร รางวัลอันดับที่ 1

2 SS120062 นาย มนัสวิน หาญมงคลชัย ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ รางวัลอันดับที่ 2

3 SS120021 นาย เสกสรรค์ เนรมิตธนสมบัติ ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี รางวัลอันดับที่ 3

4 SS120087 นาย สรชัช พัฒนสมบัติ ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม รางวัลชมเชย

5 SS120204 นาย พิชิต ทองจีน วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น รางวัลชมเชย

ผู้เข้าแข่งขันประเภทที่ 3 จังหวัด ระดับรางวัล

No. รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล

1 PS120016 นาย ศราวุธ รุ่งเจริญกิจ สมุทรปราการ รางวัลอันดับที่ 1

2 PS120040 นาย ไท ปังสกุลยานนท์ สมุทรปราการ รางวัลอันดับที่ 2

3 PS120103 นาย ตฤณ วงศ์สง่า กรุงเทพมหานคร รางวัลอันดับที่ 3

4 PS120030 นาย อนุชา เพ็ชรฉกรรจ์ ระยอง รางวัลชมเชย

5 PS120113 นาย ฉัตรปรินทร์ ด้วงบุ้ง ขอนแก่น รางวัลชมเชย