รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักตามที่ได้แจ้งความจำนงมา

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักยังที่พักที่ทางศูนย์ฯ จัดเตรียมให้ ตามที่ได้แจ้งความจำนงมา

ข้อมูลผู้เข้าพัก ลำดับห้องพัก เข้าพัก (มี.ค. 55)

No. รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถานะ สถาบัน 19 20 21

1 SS120188 นาย สุทัส ธนะจันทร์ ผู้เข้าแข่งขัน ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช 1
1 1

2 TT120056 นาง นันทวัน ชูเสมอ อาจารย์ที่ปรึกษา ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช
1 1

3 SC120185 เด็กชาย นรชาติ ภักดีดินแดน ผู้เข้าแข่งขัน ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 2 1 1 1

4 TT120048 นาย มานะ พลอยแสงเงิน อาจารย์ที่ปรึกษา ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 1 1

5 SS120091 นาย ศตวรรษ ขันธะโฮม ผู้เข้าแข่งขัน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 1 1 1

6 SC120316 เด็กชาย สุกฤษฏิ์ บุญเรือง ผู้เข้าแข่งขัน ร.ร.นครสวรรค์ 1 1 1

7 TT120033 นางสาว กิริยา ทิพมาตย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 1 1 1

8 TT120063 นาง พรพรรณ จิตราทร อาจารย์ที่ปรึกษา ร.ร.นครสวรรค์ 1 1 1

9 SS120021 นาย เสกสรรค์ เนรมิตธนสมบัติ ผู้เข้าแข่งขัน ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี 5 1 1 1

10 SS120022 นาย สรัล อังอำนวยศิริ ผู้เข้าแข่งขัน ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี 1 1 1

11 SC120096 เด็กชาย อรรถรานต์ เรณุมาร ผู้เข้าแข่งขัน ร.ร.ผดุงราษฎร์ 6 1 1 1

12 TT120016 นาย นายสุพีรพันธุ์ เกิดพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ร.ร.ผดุงราษฎร์ 1 1 1

13 SS120087 นาย สรชัช พัฒนสมบัติ ผู้เข้าแข่งขัน ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 7 1 1 1

14 TT120030 นาย วรินทร วสุวัต อาจารย์ที่ปรึกษา ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1 1 1

15 SS120088 นาย วรยุทธ เพชรสุวรรณรังษี ผู้เข้าแข่งขัน ร.ร.มุกดาหาร 8 1 1 1

16 SS120217 นาย สิริวัทก์ ลิ้มวัฒนา ผู้เข้าแข่งขัน ร.ร.มุกดาหาร 1 1 1

17 TT120007 นาย ปิยะพงษ์ สุวรรณพาเพลิน อาจารย์ที่ปรึกษา ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี 9 1 1 1

18 TT120031 นาย อภิชาติ ธรรมสวาสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ร.ร.มุกดาหาร 1 1 1

19 SC120027 เด็กหญิง นันทิยา สายแก้ว ผู้เข้าแข่งขัน ร.ร.วังไกลกังวล 10 1 1 1

20 TT120059 นาง นัฏยา ลิ้มไพบูลย์ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น 1 1 1

21 SC120005 นาย ธนธรณ์ บุญศรีภิรัตน์ ผู้เข้าแข่งขัน ร.ร.วังไกลกังวล 11 1 1 1

22 TT120003 นาย นิพนธ์ เชิญทอง อาจารย์ที่ปรึกษา ร.ร.วังไกลกังวล 1 1 1

23 SC120187 เด็กชาย ศุภกร สุทธิเรือง ผู้เข้าแข่งขัน ร.ร.สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 12 1 1 1

24 TT120002 นาย ณรงค์ศักดิ์ ชูสินชินภัทร อาจารย์ที่ปรึกษา ร.ร.สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 1 1 1

25 SC120061 นาย นันทพันธ์ จงปติยัตต์ ผู้เข้าแข่งขัน ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 13
1 1

26 SC120078 เด็กชาย ศิระกร ลำใย ผู้เข้าแข่งขัน ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 1 1 1

27 TT120018 นางสาว จุฬารัตน์ สียา อาจารย์ที่ปรึกษา ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 14
1 1

28 TT120009 นางสาว พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 1 1 1

29 SS120283 นาย พนมพร ยอดชล ผู้เข้าแข่งขัน ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 15 1 1 1

30 TT120100 นาย สายชล สุขศรี อาจารย์ที่ปรึกษา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 1 1 1

31 SC120009 นาย ปรเมธ ตีเงิน ผู้เข้าแข่งขัน วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 16 1 1 1

32 SS120204 นาย พิชิต ทองจีน ผู้เข้าแข่งขัน วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น 1 1 1

33 TT120001 นางสาว สุกัญญา สิทธิกูล อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 17 1 1 1

34 SS120161 นาย เมธี โรจนพร ผู้เข้าแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค 18
1 1

35 TT120039 นาย สุทิน พยนต์เลิศ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค
1 1

36 PS120001 นาย รณชัย ดำรงค์ศิลป์ ผู้เข้าแข่งขัน นครปฐม 19

1

37 PS120113 นาย ฉัตรปรินทร์ ด้วงบุ้ง ผู้เข้าแข่งขัน ขอนแก่น

1

38 PS120171 นาย จริณ เจริญศิริ ผู้เข้าแข่งขัน สุรินทร์ 20

1

39 PS120399 นาย เอกลักษณ์ นาคสุทธิ ผู้เข้าแข่งขัน จันทบุรี

1

40 PS120030 นาย อนุชา เพ็ชรฉกรรจ์ ผู้เข้าแข่งขัน ระยอง 21

1