สถานะการยืนยันรอบสอง

No. รหัส ชื่อ-สกุล ยืนยัน แก้ไข เข้าสอบ เข้าร่วมกิจกรรม เข้าพักวันที่
08 09
1 PS120001 นายรณชัย ดำรงค์ศิลป์ 20:52 30/01 -
2 PS120003 นายอามีน เจะเลาะ 09:52 02/02 -
3 PS120008 นายสุจินต์ ไกรยะสินธุ์ 19:44 30/01 -
4 PS120009 นายพีระวัฒน์ สุขวัฒน์ 21:21 30/01 21:30 31/01
5 PS120010 นายลัทธพล ยอดสุวรรณ์ 22:05 30/01 -
6 PS120012 นายจิรวัฒน์ หาญศิริวัฒนกิจ 07:40 02/02 -
7 PS120016 นายศราวุธ รุ่งเจริญกิจ 18:51 30/01 21:11 07/02
8 PS120020 นายพันธกานต์ ฤกษ์รัตนประทีป 12:12 31/01 -
9 PS120027 นายคณิน คูหาทอง 22:10 30/01 19:15 01/02
10 PS120030 นายอนุชา เพ็ชรฉกรรจ์ 18:00 30/01 -
11 PS120031 นายวิชชากร กมลพรวิจิตร 18:18 30/01 22:03 31/01
12 PS120040 นายไท ปังสกุลยานนท์ 23:44 05/02 -
13 PS120050 นางสาวญาณกร ชื่นอารมย์ 18:37 30/01 18:46 30/01
14 PS120058 นายทวีศักดิ์ ชูศรี 19:35 30/01 12:27 08/02
15 PS120065 นายกฤติน โรจน์วราวัตร 00:31 01/02 15:57 06/02
16 PS120102 นายวันชนะ มั่นพรรษา 12:29 03/02 -
17 PS120103 นายตฤณ วงศ์สง่า 12:18 02/02 -
18 PS120104 นายณัฐดนัย ลูกหนุมารเจ้า 10:46 02/02 -
19 PS120113 นายฉัตรปรินทร์ ด้วงบุ้ง 06:19 31/01 -
20 PS120117 นายทัศนัย เบ๊ะกี 12:44 02/02 -
21 PS120118 นายวรท มกรานนท์ 15:32 31/01 -
22 PS120124 นายวรรณธนะ กู้ตระกูล 15:11 07/02 -
23 PS120160 นายเกษม สุธรรมมา 23:35 02/02 -
24 PS120162 นายไพรัช บุญพ่วง 09:47 01/02 -
25 PS120171 นายจริณ เจริญศิริ 23:18 30/01 21:06 31/01
26 PS120188 นายศุภชัย ชอบจิตร์ 16:37 03/02 -
27 PS120262 นายณัฐชา เหลืองอรุณชัย 08:52 31/01 13:31 31/01
28 PS120378 นายหาญนรินทร์ เครือจิรายุส์ 11:44 06/02 22:37 07/02
29 PS120386 นายระพีพัฒน์ อ่อนสนิท 19:30 30/01 -
30 PS120388 นายศิริศักดิ์ ศิริบำรุง 14:08 03/02 -
31 PS120398 นายอัครวิชญ์ เล็กเจริญ 17:27 31/01 -
32 PS120399 นายเอกลักษณ์ นาคสุทธิ 18:05 30/01 22:32 31/01
----
1 SC120001 นายพิชัย สิวะวัฒน์ 13:16 31/01 13:01 06/02
2 SC120002 นายพัทธพล บรรเริงศรี 13:16 31/01 13:01 06/02
3 SC120003 นายนิธิพนธ์ คชพงษ์ 13:16 31/01 13:01 06/02
4 SC120005 นายธนธรณ์ บุญศรีภิรัตน์ 17:17 31/01 -
5 SC120006 นายรบพิเศษ แสงพิทักษ์ 17:17 31/01 -
6 SC120009 นายปรเมธ ตีเงิน 20:56 30/01 -
7 SC120027 เด็กหญิงนันทิยา สายแก้ว 17:17 31/01 -
8 SC120030 นายธรรมิก จันทร์หอม 17:17 31/01 -
9 SC120032 เด็กหญิงสรัลกร สระทองอินทร์ 17:17 31/01 -
10 SC120033 นายญาณวรุตม์ หัสดินรัตน์ 17:17 31/01 -
11 SC120050 นางสาวภัทร์นฤน อ่วมศิริ 13:16 31/01 13:01 06/02
12 SC120056 นายธรรมกร บุญคุ้ม 21:05 03/02 -
13 SC120059 เด็กชายบุญฤทธิ์ พิริย์โยธินกุล 14:58 02/02 11:12 05/02
14 SC120060 เด็กชายนพพล รัตนมณี 14:16 31/01 -
15 SC120061 นายนันทพันธ์ จงปติยัตต์ 14:16 31/01 -
16 SC120068 นายเมธาวิชย์ เมธาราษฎร์ 16:05 01/02 -
17 SC120069 เด็กชายวรัตม์ กวีพรพจน์ 16:05 01/02 -
18 SC120070 นางสาวนริศา ดินแผ่น 16:05 01/02 -
19 SC120074 นายธนาธิป เทพสุวรรณ 12:41 31/01 09:58 02/02
20 SC120078 เด็กชายศิระกร ลำใย 08:51 31/01 -
21 SC120082 นายพลวัฒน์ ช่างเก็บ 21:52 31/01 -
22 SC120096 เด็กชายอรรถรานต์ เรณุมาร 20:09 01/02 16:17 06/02
23 SC120102 นายภาณุกฤษณ์ สหชัยคุณ 21:52 31/01 -
24 SC120103 นายอนันตพงษ์ ครบถ้วน 21:52 31/01 -
25 SC120105 นายธีรพงศ์ ทองมั่นคง 21:52 31/01 -
26 SC120117 นายโสพล ภาพน้ำ 21:52 31/01 -
27 SC120120 นายณัฐพล เลาติเจริญ 16:38 31/01 -
28 SC120122 นายชิษณุชา ต่วนเอี่ยม 16:38 31/01 -
29 SC120123 นายธนะ กิจกุลอนันตเอก 16:38 31/01 -
30 SC120124 นายธิติวัฒน์ นิธิสันตวะคุปต์ 16:38 31/01 -
31 SC120125 นายจตุรภัทร บุญบานเย็น 16:38 31/01 -
32 SC120126 นายทัตพงศ์ สงเคราะห์พันธุ์ 09:32 02/02 -
33 SC120150 นางสาวนิลวรรณ นิยม 10:00 01/02 10:08 01/02
34 SC120156 นายพิชชากร อภิรติสกุล 10:00 01/02 10:08 01/02
35 SC120184 เด็กชายกิตติศักดิ์ มณีพงษ์ 10:48 31/01 -
36 SC120185 เด็กชายนรชาติ ภักดีดินแดน 10:48 31/01 -
37 SC120187 เด็กชายศุภกร สุทธิเรือง 13:16 31/01 13:01 06/02
38 SC120188 นายธนาธร จิตมั่น 13:16 31/01 13:01 06/02
39 SC120190 เด็กชายจักพรรดิ์ ทองม่วง 22:01 01/02 -
40 SC120197 เด็กหญิงวิรฌา สุขสวัสดิ์ 20:28 31/01 -
41 SC120209 นายสุขพงศ์ ดาวมณี 10:11 02/02 -
42 SC120213 เด็กชายณัฐชนน แก้วแสน 10:11 02/02 -
43 SC120224 นายดำรงศักดิ์ สัตบุตร 16:48 31/01 -
44 SC120231 นายชาญภาสกร มิ่งสมภาร 17:39 30/01 19:37 30/01
45 SC120234 นายรัฐวิทย์ เชาว์เจริญศิริ 13:22 01/02 -
46 SC120244 เด็กชายภควัต บุญมา 16:54 02/02 20:36 03/02
47 SC120300 นายศุภกร ม่วงงาม 19:33 02/02 -
48 SC120316 เด็กชายสุกฤษฏิ์ บุญเรือง 19:33 02/02 -
49 SC120330 นายวทัญญู เพ็ชรพญา 18:23 30/01 18:47 30/01
----
1 SS120013 นายมารุตพงศ์ อรุณรัตน์ 20:56 30/01 -
2 SS120021 นายเสกสรรค์ เนรมิตธนสมบัติ 16:27 31/01 11:17 01/02
3 SS120022 นายสรัล อังอำนวยศิริ 16:27 31/01 11:17 01/02
4 SS120030 นายธนัตถ์ ประจำแถว 18:15 30/01 -
5 SS120034 นางสาววราภรณ์ หิรัญ 18:15 30/01 -
6 SS120042 นางสาวนฤมล ถินมา 18:15 30/01 -
7 SS120043 นายเอกนรินทร์ ทัศนเวช 18:15 30/01 -
8 SS120055 นางสาวศิริลักษณ์ เพชรนิล 17:15 31/01 -
9 SS120056 นางสาวนางสาวแก้วกมล วงษ์ทัต 17:15 31/01 -
10 SS120057 นางสาวอัญชลี ศรีวงค์ 17:15 31/01 -
11 SS120062 นายมนัสวิน หาญมงคลชัย 13:11 31/01 -
12 SS120073 นายประภาส ขำมี 21:52 31/01 -
13 SS120074 นายสิรภพ สิริรัตนเมธี 21:52 31/01 -
14 SS120077 นายวีรภัทร สุนทรีวงศ์ 16:38 31/01 -
15 SS120078 นายธรรศ แสงสมเรือง 16:38 31/01 -
16 SS120079 นายวรธรรม ฆังตระกูล 09:32 02/02 -
17 SS120080 นายกฤษณ์ชัย ลิมปิทีป 09:32 02/02 -
18 SS120087 นายสรชัช พัฒนสมบัติ 13:22 01/02 -
19 SS120088 นายวรยุทธ เพชรสุวรรณรังษี 15:21 31/01 -
20 SS120089 นายศราวุธ บุสดี 16:38 31/01 -
21 SS120090 นายเบญจะ บังพะจาร 17:37 01/02 -
22 SS120091 นายศตวรรษ ขันธะโฮม 17:37 01/02 -
23 SS120092 นายธรณินทร์ โลหะสัมฤทธิ์ 17:37 01/02 -
24 SS120095 นางสาวนิชนันท์ จันแดง 09:05 31/01 -
25 SS120113 นายธนัช ลาภมา 09:03 31/01 -
26 SS120114 นายกฤติน นิชานิธิดล 09:03 31/01 -
27 SS120116 นายอนุวัชช์ สิทธิพงษ์ 09:02 31/01 -
28 SS120119 นางสาวอินทุอร ไพศาลธรรม 09:02 31/01 -
29 SS120121 นางสาวรัตนาภรณ์ ไผ่แจ้คำมูล 09:02 31/01 -
30 SS120153 นางสาวสุจิตรา เสมา 10:00 01/02 10:08 01/02
31 SS120155 นายวัชรินทร์ คงสกุล 10:00 01/02 10:08 01/02
32 SS120161 นายเมธี โรจนพร 10:00 01/02 10:08 01/02
33 SS120166 นายอานนท์ วิมลจรรยาภรณ์ 10:00 01/02 10:08 01/02
34 SS120167 นายอรรถชัย ภมรสุวรรณ 10:00 01/02 10:08 01/02
35 SS120169 นายณัฏฐชัย แช่มช้อย 10:00 01/02 10:08 01/02
36 SS120182 นายธาณุภัทร มหาเขต 20:28 31/01 -
37 SS120185 นายพีรภัทร กุมภาพันธ์ 20:28 31/01 -
38 SS120186 นายศิวกร เพชรชูช่วย 10:11 02/02 -
39 SS120187 นายภาณุวัฒน์ วิริยะศิริวัฒน์ 10:11 02/02 -
40 SS120188 นายสุทัส ธนะจันทร์ 10:11 02/02 -
41 SS120200 นายธีรพันธ์ ขันธิกุล 22:45 31/01 22:47 31/01
42 SS120204 นายพิชิต ทองจีน 21:20 30/01 21:22 30/01
43 SS120212 นายดลฤทธา จีนชาวนา 17:38 01/02 10:04 08/02
44 SS120216 นายธีรัตม์ สุวรรณทวีศรี 14:25 31/01 -
45 SS120217 นายสิริวัทก์ ลิ้มวัฒนา 15:21 31/01 -
46 SS120218 นายภานุพงศ์ ไชยคำภา 15:21 31/01 -
47 SS120228 นางสาววาสนา กวางแก้ว 20:31 31/01 20:44 31/01
48 SS120234 นายพลกร เตชะวิทยะจินดา 17:39 30/01 19:37 30/01
49 SS120281 นายรัฐพงษ์ ทิศเนตร 20:36 04/02 -
50 SS120283 นายพนมพร ยอดชล 11:25 02/02 -