รูปแบบการแข่งขันรอบที่สอง "รอบค่าย NLC12"

ในการแ่ข่งขันแต่ละประเภทจะทำการแบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็นประเภทละ 10 ทีม โดยจะมีทีมละไม่เกิน 5 คน (แยกตามแต่ละประเภท)

การแบ่งทีม
      - คัดคนที่มีคะแนนสูงสุด 10 คนแรก ของแตกละประเภท เป็นทีมที่ 1-10
      - คนที่ได้คะแนนรองลงมา อันดับที่ 11-20 ให้ไปอยู่ กับทีม โดยคิดย้อนกลับดังนี้
            คะแนนอันดับที่ 11 ไปอยู่กับทีมที่ 10
            คะแนนอันดับที่ 12 ไปอยู่กับทีมที่ 9
            คะแนนอันดับที่ 13 ไปอยู่กับทีมที่ 8
            ...
            คะแนนอับดับที่ 20 ไปอยู่กับทีมที่ 1
      - คนที่คะแนนอันดับที่ 21 เป็นต้นไปของแต่ละประเภทคณะกรรมการจะเป็นผู้ทำการ random ให้เข้าทีม
      - จะประกาศรายชื่อของแต่ละทีม ณ วันที่ 8 ก.พ. 55 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณจุดรับลงทะเบียนเข้าที่พัก

โจทย์ที่ใช้ในการแข่งขัน (แบ่งออกเป็น 2 ช่วง)
      1 ช่วงการแข่งขันแบบทีม
            - จะบอกขอบเขตของโจทย์ (category) แต่ไม่บอกว่าโจทย์คืออะไร
            - ทุกคนจะได้ทำโจทย์ 2 ข้อโดยให้เลือกหัวข้อที่ตัวเองถนัดออกมา 2 หัวข้อ
            - มีเวลาทำโจทย์คิดเป็น 100% (แล้วแต่ว่าโจทย์นั้นๆ จะให้เวลาเท่าไร)
            - เมื่อใช้เวลาทำโจทย์ไป 75% ของเวลาทั้งหมดจะสามารถกลับไปปรึกษาเพื่อนในทีมได้
              100%=(75% ทำโจทย์ด้วยตัวคนเดียว)+(25% เดินออกมาถามเพื่อนในทีม+เดินกลับไปทำโจทย์ให้เสร็จ)
              อาจมีการปรับตามความเหมาะสมกับประเภทการแข่ง
            - กรณีคนในทีมไม่ครบ 5 คน(มีคนไม่เข้าร่วมกิจกรรม)
            - ทำโจทย์ 2 ข้อต่อ 1 คนเหมือนเดิม เพราะการคิดคะแนนจะคิดเป็น %

      2 ช่วงการแข่งขันเดี่ยว
            - แต่ละคนจะได้ทำโจทย์คนละ 2 ข้อ ในเวลาที่กำหนดให้ แล้วแต่ว่าโจทย์นั้นๆ จะให้เวลาทำเท่าไร

เกณฑ์ในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
คะแนนที่ใช้พิจารณาในการเข้ารอบต่อไป จะพิจารณาจากคะแนนที่ทำได้ในการแข่งขันทั้งสองวัน ในอัตราส่วน 40/60
      - ให้คะแนนแบบทีมคิดเป็น 40%
      - ให้คะแนนแบบเดี่ยวคิดเป็น 60%

หมายเหตุ: ศึกษาการใช้ virtual box ด้วยเพราะจำเป็นต้องใช้