รางวัล

ระดับรางวัล ระดับนักเรียน  ระดับประชาชนทั่วไป ระดับครู-อาจารย์
ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ปรเภทที่ 4
รางวัลที่ 1 15000 15000 10000 10000
รางวัลที่ 2 10000 10000 7500 7500
รางวัลที่ 3 7500 7500 5000 5000
รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 5000 5000 3000 3000

หมายเหตุ :

1. เงินรางวัลอาจเปลี่ยนแปลงเป็นของรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่า
2. ผู้ที่ได้รับรางวัล และผู้ที่เข้าสอบแข่งขันรอบแรก (รอบภาคทฤษฎี) ซึ่งมีผลคะแนนสอบมากกว่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละประเภทจะได้รับเกียรติบัตรจาก เนคเทค
3. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในทุกประเภท รวมถึงครู อาจารย์ที่ปรึกษาในรอบนี้ จะได้รับเกียรติบัตรจากเนคเทค