ศูนย์สอบแข่งขัน

              1. การแข่งขันรอบแรก

              ศูนย์ฯ ได้กำหนดวันสอบแข่งขันไว้ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555   เวลา 13.00 น. –14.00 น. และกำหนดสนามสอบไว้ 12 แห่ง 6 ภูมิภาค
              ซึ่งผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องเลือกแห่งใดแห่งหนึ่งตามความเหมาะสม ดังนี้

ภาคเหนือ 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 
6. มหาวิทยาลัยราชภัำฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
ภาคใต้ 7. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์จังหวัดสงขลา 
ภาคกลาง และภาคตะวันออก 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
10. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
11. มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 12. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Science Park) จังหวัดปทุมธานี 


ผู้สมัครต้องเลือกสถานที่สอบ ที่อยู่ใกล้และสะดวกในการเดินทางเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ภาคกลางจะไม่รวมกรุงเทพฯและปริมณฑล

หมายเหตุ : รายนามสนามสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละสถานที่และความเหมาะสม ในแต่ละภูมิภาค

 

รายชื่อห้องและชื่ออาคารสำหรับสอบแข่งขันรอบแรก (21 ธ.ค. 54)

รายละเอียดชื่อห้องและอาคารของศูนย์สอบแต่ละแห่ง
ลำดับ สถานที่จัดสอบ ชื่อห้อง ชื่ออาคาร แผนที่สถานที่สอบ
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้อง 501, 521
อาคาร 30 ปี วิศวกรรมศาสตร์
แผนที่
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร  ห้อง Main Conference
อาคารศูนย์บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนที่
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้อง 8105 ชั้น 1
อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์
แผนที่
4 มหาวิทยาลัยอุบลราชานี  ห้อง 6203 ชั้น 2
อาคาร EN6
แผนที่
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ห้อง 521, 532, 533, 534
อาคาร 5 สำนักคณะบดีศิลปกรรม
แผนที่
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ห้อง 9402
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
แผนที่
7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ห้องตุมปัง ชั้น 3 
อาคารบริหาร
แผนที่
8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ห้อง R200
อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แผนที่
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แผนที่
10 มหาวิทยาลัยบูรพา  ห้อง M-IT ห้องเรียนทางไกล ชั้น 5
อาคารเกษม จาติกาณิช (อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์)
แผนที่
11 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ห้อง ร.ว.ท. 1
อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ (ร.ว.ท.)
แผนที่
12 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science park)  ห้อง Auditorium ชั้น 3
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย แผนที

              2. การแข่งขันรอบที่สอง

              A) สถานที่ของการแข่งขันในรอบนี้ได้ทำการกำหนดไว้ คือ อาคารอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
              B) สถานที่พักที่จัดเตรียมไว้ให้คือ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

              หมายเหตุ : สถานที่จัดงานในรอบที่สองนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะทำการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทราบก่อนวันจัดงานไม่น้อยกว่า 15 วัน

              3. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

              สถานที่แข่งขันในรอบนี้ ถูกกำหนดไว้พร้อมกับสถานที่จัดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
              (The Eleventh Thailand ICT Contest Festival 2012)