การเตรียมตัวรอบชิงชนะเลิศ

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน
รอบชิงชนะเลิศ


การเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน

    
เตรียมร่างกาย จิตใจมาให้พร้อม และฝึกฝนทักษะความสามารถให้เชี่ยวชาญ มาสำหรับการแข่งขัน ไม่ว่าจาเป็นความรู้พื้นฐาน ความรู้รอบตัว Tip&Trick ที่ ใช้ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์ที่ทุกท่านชื่นชอบ โดยทีมงานและคณะกรรมการขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม และกำหนดให้ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับรอบชิงชนะเลิศ

     ประเภทที่ 1 กำหนดให้ใช้ระบบปฏิบัติการ Ubuntu เวอร์ชั่นล่าสุด  เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับโจทย์หลักในการเข้าแข่งขัน
    
ประเภทที่ 2 กำหนดให้ใช้ระบบปฏิบัติการ
Debian รุ่น Stable เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับโจทย์หลักในการเข้าแข่งขัน
    
ประเภทที่ 3 กำหนดให้ใช้ระบบปฏิบัติการ
Cent OS และ Debian เป็นระบบปฏิบัติการหลักในการเข้าแข่งขัน โดยโจทย์จะสามารถทำได้บนระบบปฏิบัติการทั้งสองระบบเลยครับ

หมายเหตุ: ในรอบนี้ไม่อนุญาตให้ใช้ Internet, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมถึงนำเอกสารหรือหนังสือใดๆ เข้าบริเวณสถานที่สอบแข่งขันครับ

ข้อมูลสำหรับประเภทที่ 1    และประเภทที่ 2    ระดับนักเรียน

1.
กำหนดการแข่งขัน [คลิกที่นี่]

2.
ยืนยันการแข่งขัน

    
ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา ทำการยืนยัน โดยกรอกแบบฟอร์ม Download file เพื่อกรอกรายละเอียดในการยืนยัน และแจ้งความจำนงในการจองที่พัก ด้วยตัวบรรจง ให้ถูกต้องชัดเจน จากนั้นส่งโทรสาร (Fax.) แบบฟอร์มมาที่ 0-2564-6768 หรือ E-mail:   ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2555 (หาก ไม่ได้รับการแจ้งความจำนงจากท่าน ศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายที่พักที่เกิดขึ้น และถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าพักยังสถานที่ทางศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้)

3.
ที่พัก

     3.1
สิทธิ์ ในการเข้าพักยังสถานที่ที่ศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้นั้น ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้น เนื่องจากมีจำนวนจำกัด
     3.2  สิทธ์ในการจองที่พัก ให้เฉพาะผู้เข้าแข่งขันที่สถานบันการศึกษาต้นสังกัดอยู่ในต่างจังหวัดเท่านั้นครับ โดยงดเว้น กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทราปราการ จังหวัดปทุมธานี
     3.3
เนื่องด้วยการแข่งขันทั้งสองประเภทนี้มีการแข่งขันรวม 2 วัน ในเบื้องต้นขอให้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแจ้งความจำนงในการจองที่พักส่ง เข้ามายัง ศูนย์ฯ ก่อน หากมีความจำเป็นในการขอพักเพิ่มเติมในวันประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ้เลิ ศ ศูนย์ฯ จะจัดเตรียมที่พักให้กับท่านต่อไป ตามความเหมาะสม (หาก ไม่ได้รับการแจ้งความจำนงจากท่าน ศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายที่พักที่เกิดขึ้นและถือว่าท่านสละสิทธิ์ใน การเข้าพักยังสถานที่ทางศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้)

4.
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าสนับสนุนพาหนะเดินทาง

    
ศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทาง (บางส่วน) สำหรับ ครู/อาจารย์ ที่ปรึกษา และผู้เข้าแข่งขัน ในวันที่ทำการแข่งขันเท่านั้น โดยดำเนินการเตรียมเอกสารสำหรับใช้ในการเบิกจ่าย ตามรายละเอียดในข้อ 5 แต่หากท่านขาดเอกสารส่วนหนึ่งส่วนใน ศูนย์ฯ ของดการเบิกจ่ายจนกว่าจะได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

5.
เอกสาร/วิธีดำเนินการ

     5.1
เอกสารที่ต้องเตรียม
          a)
ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา
         
สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ แบบที่มีรูปท่านปรากฏอยู่ด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
          b)
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
              b)1.
สำเนาบัตรประจำประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายปรากฏอยู่ ด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
              b)2.
สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
              b)3.
กรณีนักเรียนไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน ให้ใช้หนังสือรับรองจากทางสถานศึกษา (ที่มีรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ติดอยู่ด้วย) ฉบับจริง 1 ชุด พร้อมสำเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

     5.2
วิธีดำเนินการ
          c)
ระบุรหัสประจำตัวของตัวท่านที่ใช้ในการแข่งขันตั้งแต่รอบแรก ที่มุมขวาของเอกสารทุกฉบับ (กรุณาอย่าลืมเพราะสำคัญมาก)
                   
ผู้เข้าแข่งขัน เช่น        SC120001
             
      ครู/ อาจารย์ที่ปรึกษา เช่น     TT120001
          d)
เตรียมเอกสารดังกล่าวมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของการจัดการแข่งขันในวันที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ข้อมูลสำหรับประเภทที่ 3    ระดับประชาชนทั่วไป

1.
กำหนดการแข่งขัน [คลิกที่นี่]

2.
ยืนยันการแข่งขัน
    
ท่านต้องทำการยืนยัน โดยกรอกแบบฟอร์ม Download file เพื่อกรอกรายละเอียดในการยืนยัน และแจ้งความจำนงในการจองที่พัก ด้วยตัวบรรจง ให้ถูกต้องชัดเจน จากนั้นส่งโทรสาร (Fax.) แบบฟอร์มมาที่ 0-2564-6853 (Auto) ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2555 (หาก ไม่ได้รับการแจ้งความจำนงจากท่าน ศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายที่พักที่เกิดขึ้นและถือว่าท่านสละสิทธิ์ใน การเข้าพักยังสถานที่ทางศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้)

3.
ที่พัก
    
ศูนย์ฯ จะจัดเตรียมที่พักให้โดยท่านต้องแจ้งความจำนงในการจองที่พัก โดยมีเงื่อนไขดังนี้
     3.1
สิทธิ์ในการเข้าพักยังสถานที่ที่ศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้นั้น ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น
     3.2  สิทธ์ในการจองที่พัก ให้เฉพาะผู้เข้าแข่งขันที่สถานบันการศึกษาต้นสังกัดอยู่ในต่างจังหวัดเท่านั้นครับ โดยงดเว้น กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทราปราการ จังหวัดปทุมธานี
     3.2 download แบบฟอร์มการจองที่พัก พร้อมกรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง ให้ถูกต้องชัดเจนและ ส่งโทรสาร (Fax.) แบบฟอร์มมาที่ 0-2564-6768 (Auto) หรือ E-mail:   ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2555 (หาก ไม่ได้รับการแจ้งความจำนงจากท่าน ศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายที่พักที่เกิดขึ้นและถือว่าท่านสละสิทธิ์ใน การเข้าพักยังสถานที่ทางศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้)

4.
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าสนับสนุนพาหนะเดินทาง
    
ศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทาง (บางส่วน) สำหรับผู้เข้าแข่งขัน ในวันที่ทำการแข่งขันเท่านั้น โดยดำเนินการเตรียมเอกสารสำหรับใช้ในการเบิกจ่าย ตามรายละเอียดในข้อ 5 แต่หากท่านขาดเอกสารส่วนหนึ่งส่วนใน ศูนย์ฯ ของดการเบิกจ่ายจนกว่าจะได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

5.
เอกสาร/วิธีดำเนินการ

     5.1.
เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
          a)
สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ แบบที่มีรูปท่านปรากฏอยู่ด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
          b)
สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

     5.2.
วิธีดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
          c)
ระบุรหัสประจำตัวของตัวท่าน ที่ใช้ในการแข่งขันตั้งแต่รอบแรก ที่มุมขวาของเอกสารทุกฉบับ (กรุณาอย่าลืมเพราะสำคัญมาก) เช่น  PS120001
          d)
เตรียมเอกสารดังกล่าวมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของการจัดการแข่งขันในวันที่เข้าร่วมการแข่งขัน

สรุปข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขัน

ข้อควรทราบ

     1.
เอกสารสำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
     2.
สามารถตรวจสอบรหัสประจำตัว และประเภทการแข่งขันของตัวท่านเองได้ทาง website [คลิกที่นี่]
     3.
ศูนย์ฯ ของดการพิจารณาข้อตกลงอื่นหากผิดเงื่อนไขที่กำหนด

การแต่งกาย

     1.
ในระดับนักเรียน กำหนดให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันที่ทำการแข่งขัน (คือวันที่ 20-21 มีนาคม 2555) ส่วนวันที่ประกาศผลรางวัลกำหนดให้ใส่เสื้อประจำการจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11” (คือวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555) ซึ่งท่านจะได้รับในวันที่เข้าร่วมการแข่งขัน
     2.
ในระดับประชาชนทั่วไป กำหนดให้แต่งกายชุดสุภาพ งดเว้นการใส่เสื้อไม่มีแขน สวมรองเท้าแตะ ในวันที่ทำการแข่งขัน (
คือวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555) ส่วนในช่วงพิธีมอบรางวัล กำหนดให้ใส่เสื้อประจำการจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11” ซึ่งท่านจะได้รับในวันที่เข้าร่วมการแข่งขัน

สถานที่พักที่ ศูนย์ฯ จัดให้


ชื่อ
:
พหลโยธิน พาร์ค เพลส
ที่ตั้ง : 2547 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-9427641-3 โทรสาร 02-9427072
ห้องพัก : พัก 2-3 ท่าน/ห้อง/คืน (ศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดให้ตามความเหมาะสม)
รายชื่อผู้เข้าพัก : ประกาศรายชื่อผู้เข้าพักพร้อมรายละเอียด ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 15.30 . (ทาง website เท่านั้น) และศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี ตามความเหมาะสม
แผนที่ : Map

สรุปจำนวนเอกสารที่ต้องเตรียม


ผู้เข้าแข่งขัน

1.
สำเนาบัตรประจำตัวฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 ชุด
2.
สำเนาทะเบียนบ้าน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1 ชุด (กรณีไม่มีข้อ 1)

อาจารย์ที่ปรึกษา

1.
สำเนาบัตรประจำตัวฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 ชุด
2.
แบบฟอร์มการแจ้งความจำนงจองห้องพัก ฉบับจริง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ “การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12: NLC12”
โทรศัพท์ 0-2564-6900 ต่อ 2327 โทรสาร 0-2564-6768
งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที (FICS) ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย (RMO)
และห้องปฏิบัติการวิจัยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (OSSL)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
112
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120