กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ

กำหนดการ
การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 : NLC12
งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
The Eleventh Thailand ICT Contest Festival 2012
ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 - 19.00 น.
ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันประเภทที่ 1, ประเภที่ 2 และประเภที่ 3

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
                            (ให้ทำการลงทะเบียนเข้างานที่จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าสถานที่จัดงาน
                            จากนั้นให้มาทำการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้งที่บริเวณโซนของการจัดการแข่งขัน)
09.00 – 12.30 น.    แข่งขันปฏิบัติของประเภทที่ 1 การใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Linux Client) ระดับนักเรียน
12.30 – 14.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันประเภทที่ 2 (ณ บริเวณพี้นที่การแข่งขัน)
14.00 – 17.30 น.    แข่งขันปฏิบัติของประเภทที่ 2 คอมพิวเตอร์ควบคุมและบริการเครือข่าย (Linux Server) ระดับนักเรียน
17.30 – 18.30 น.    คณะกรรมการพิจารณาตรวจผลการแข่งขัน และรวบรวมผลคะแนน
                            (คณะกรรมการของดเว้นการประกาศผลคะแนน และให้ถือผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด)

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
                            (ให้ทำการลงทะเบียนเข้างานที่จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าสถานที่จัดงาน
                            จากนั้นให้มาทำการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้งที่บริเวณโซนของการจัดการแข่งขัน)
09.00 – 12.30 น.    แข่งขันโดยใช้ไหวพริบปฏิภาณในการตอบปัญหาและการค้นหาคำตอบจากการปฎิบัติ
                            ของประเภทที่ 2 คอมพิวเตอร์ควบคุมและบริการเครือข่าย (Linux Server) ระดับนักเรียน
12.30 – 14.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันประเภทที่ 1 (ณ บริเวณพี้นที่การแข่งขัน)
14.00 – 17.30 น.    แข่งขันโดยใช้ไหวพริบปฏิภาณในการตอบปัญหาและการค้นหาคำตอบจากการปฎิบัติ
                            ของประเภทที่ 1 การใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Linux Client) ระดับนักเรียน
17.30 – 18.30 น.    คณะกรรมการพิจารณาตรวจผลการแข่งขัน พร้อมรวบรวมคะแนนและจัดลำดับรางวัล
                            (ให้ถือผลการติดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด)

หมายเหตุ: จะทำการประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลของประเภทที่ 1และ 2 ในพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 ในช่วงของพิธีมอบรางวัล


วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
                            (ให้ทำการลงทะเบียนเข้างานที่จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าสถานที่จัดงาน
                            จากให้มาทำการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้งที่บริเวณโซนของการจัดการแข่งขัน)
09.00 – 12.00 น.    แข่งขันปฏิบัติ และใช้ไหวพริบปฏิภาณในการตอบปัญหา
                            ของประเภทที่ 3 การใช้งานและการปรับแต่งระบบปฏิบัติการลินุกซ์ขั้นสูง (Linux OS) ระดับประชาชนทั่วไป
12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.    คณะกรรมการตัดสินรวบรวมผลคะแนนและจัดลำดับรางวัล
                            พร้อมมอบผลการแข่งขันให้ฝ่ายพิธีการ สำหรั บเตรียมการพิธีประกาศผล
                            ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน และมอบรางวัล


กำหนดการพิธีมอบรางวัลและพิธีปิด


วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555


14.30 - 15.00 น.    นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ลงทะเบียน
15.00 น.               ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี
                           รัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธี
                           เดินทางมาถึง ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
15.10 - 15.30 น.    ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล
                           ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                           กล่าวรายงานและสรุปผลการจัดงาน
15.30 - 16.30 น.    รัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำพิธีมอบรางวัล
                           และถ่ายรูปร่วมกับเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
16.30 - 16.45 น.    รัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท
16.45 - 17.00 น.    รัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวปิดงาน
17.10 น.               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางกลับ เป็นอันเสร็จพิธี

หมายเหตุ: กำหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม