ข้อมูลการยืนยันเ้ข้ารอบชิงชนะเลิศ

 
ข้อมูลผู้เข้าแข่งขันประเภทที่ 1 ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือเชิญ สถานะ จองห้องพัก (มี.ค. 55)

No. รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัสอาจารย์ คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถาบัน เข้าร่วมรอบชิง การแจ้งยืนยัน 19 20 21

1 SC120005 นาย ธนธรณ์ บุญศรีภิรัตน์ TT120003 นาย นิพนธ์ เชิญทอง ร.ร.วังไกลกังวล [Download] เข้าร่วม 1 1 1

2 SC120009 นาย ปรเมธ ตีเงิน TT120001 นางสาว สุกัญญา สิทธิกูล วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม [Download] เข้าร่วม 1 1 1

3 SC120027 เด็กหญิง นันทิยา สายแก้ว TT120003 นาย นิพนธ์ เชิญทอง ร.ร.วังไกลกังวล
เข้าร่วม
1
1
1


4 SC120056 นาย ธรรมกร บุญคุ้ม TT120015 นาง รุ่งรัตน์ วาทหงษ์ ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี [Download] เข้าร่วม

5 SC120059 เด็กชาย บุญฤทธิ์ พิริย์โยธินกุล TT120017 นาย อดิเรก สัญญะเขื่อน ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี [Download] เข้าร่วม

6 SC120061 นาย นันทพันธ์ จงปติยัตต์ TT120018 นางสาว จุฬารัตน์ สียา ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) [Download] เข้าร่วม
1 1

7 SC120068 นาย เมธาวิชย์ เมธาราษฎร์ TT120023 นาย นันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) [Download] เข้าร่วม

8 SC120069 เด็กชาย วรัตม์ กวีพรพจน์ TT120023 นาย นันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เข้าร่วม

9 SC120078 เด็กชาย ศิระกร ลำใย TT120009 นางสาว พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม [Download] เข้าร่วม
1
1
1


10 SC120082 นาย พลวัฒน์ ช่างเก็บ TT120012 นาย เตชทัต เจตนเสน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ [Download] เข้าร่วม

11 SC120096 เด็กชาย อรรถรานต์ เรณุมาร TT120016 นาย นายสุพีรพันธุ์ เกิดพันธุ์ ร.ร.ผดุงราษฎร์ [Download] เข้าร่วม 1 1 1

12 SC120122 นาย ชิษณุชา ต่วนเอี่ยม TT120022 นาย คุ้มพันธุ์ จันทวัน ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ [Download] เข้าร่วม

13 SC120185 เด็กชาย นรชาติ ภักดีดินแดน TT120048 นาย มานะ พลอยแสงเงิน ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ [Download] เข้าร่วม
1
1
1


14 SC120187 เด็กชาย ศุภกร สุทธิเรือง TT120002 นาย ณรงค์ศักดิ์ ชูสินชินภัทร ร.ร.สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา [Download] เข้าร่วม
1
1
1


15 SC120316 เด็กชาย สุกฤษฏิ์ บุญเรือง TT120063 นาง พรพรรณ จิตราทร ร.ร.นครสวรรค์ [Download] เข้าร่วม
1
1
1


ข้อมูลผู้เข้าแข่งขันประเภทที่ 2 ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือเชิญ สถานะ จองห้องพัก (มี.ค. 55)

No. รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัสอาจารย์ คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถาบัน เข้าร่วมรอบชิง การแจ้งยืนยัน 19 20 21

1 SS120021 นาย เสกสรรค์ เนรมิตธนสมบัติ TT120007 นาย ปิยะพงษ์ สุวรรณพาเพลิน ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี [Download] เข้าร่วม
1
1
1


2 SS120022 นาย สรัล อังอำนวยศิริ TT120007 นาย ปิยะพงษ์ สุวรรณพาเพลิน ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
เข้าร่วม
1
1
1


3 SS120062 นาย มนัสวิน หาญมงคลชัย TT120024 นาย อภิชาติ พูลสวัสดิ์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ [Download] เข้าร่วม

4 SS120074 นาย สิรภพ สิริรัตนเมธี TT120012 นาย เตชทัต เจตนเสน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
เข้าร่วม

5 SS120077 นาย วีรภัทร สุนทรีวงศ์ TT120022 นาย คุ้มพันธุ์ จันทวัน ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ
เข้าร่วม

6 SS120078 นาย ธรรศ แสงสมเรือง TT120022 นาย คุ้มพันธุ์ จันทวัน ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ
เข้าี่ร่วม

7 SS120079 นาย วรธรรม ฆังตระกูล TT120029 นาง รุ่งกานต์ วังบุญ ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย [Download]

8 SS120087 นาย สรชัช พัฒนสมบัติ TT120030 นาย วรินทร วสุวัต ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม [Download] เข้าร่วม
1
1
1


9 SS120088 นาย วรยุทธ เพชรสุวรรณรังษี TT120031 นาย อภิชาติ ธรรมสวาสดิ์ ร.ร.มุกดาหาร [Download] เข้าร่วม 1 1 1

10 SS120091 นาย ศตวรรษ ขันธะโฮม TT120033 นางสาว กิริยา ทิพมาตย์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [Download] เข้าร่วม
1
1
1


11 SS120161 นาย เมธี โรจนพร TT120039 นาย สุทิน พยนต์เลิศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค [Download] เข้าร่วม

1
1


12 SS120188 นาย สุทัส ธนะจันทร์ TT120056 นาง นันทวัน ชูเสมอ ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช [Download] เข้าร่วม
1 1

13 SS120204 นาย พิชิต ทองจีน TT120059 นาง นัฏยา ลิ้มไพบูลย์ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น [Download] เข้าร่วม 1 1 1

14 SS120217 นาย สิริวัทก์ ลิ้มวัฒนา TT120031 นาย อภิชาติ ธรรมสวาสดิ์ ร.ร.มุกดาหาร
เข้าร่วม
1
1
1


15 SS120283 นาย พนมพร ยอดชล TT120100 นาย สายชล สุขศรี ร.ร.สุราษฎร์พิทยา [Download] เข้าร่วม
1
1
1


 ข้อมูลผู้เข้าแข่งขันประเภทที่ 3 หนังสือเชิญ สถานะ จองห้องพัก (มี.ค. 55)

No. รหัสประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล จังหวัด เข้าร่วมรอบชิง การแจ้งยืนยัน 19 20 21

1 PS120001 นาย รณชัย ดำรงค์ศิลป์ นครปฐม [Download] เข้าร่วม

1

2 PS120003 นาย อามีน เจะเลาะ ปัตตานี [Download] เข้าร่วม

3 PS120012 นาย จิรวัฒน์ หาญศิริวัฒนกิจ กรุงเทพมหานคร [Download]

4 PS120016 นาย ศราวุธ รุ่งเจริญกิจ สมุทรปราการ [Download] เข้าร่วม
5 PS120030 นาย อนุชา เพ็ชรฉกรรจ์ ระยอง [Download] เข้าร่วม

6 PS120040 นาย ไท ปังสกุลยานนท์ สมุทรปราการ [Download] เข้าร่วม

7 PS120103 นาย ตฤณ วงศ์สง่า กรุงเทพมหานคร [Download] เข้าร่วม

8 PS120104 นาย ณัฐดนัย ลูกหนุมารเจ้า กรุงเทพมหานคร [Download] เข้าร่วม
9 PS120113 นาย ฉัตรปรินทร์ ด้วงบุ้ง ขอนแก่น [Download] เข้าร่วม

1

10 PS120118 นาย วรท มกรานนท์ กรุงเทพมหานคร [Download] เ้ข้าร่วม

11 PS120167 นาย นิธิภัทร โล้วิชากรติกุล พิษณุโลก [Download] เ้ข้าร่วม

12 PS120171 นาย จริณ เจริญศิริ สุรินทร์ [Download] เข้าร่วม


1


13 PS120378 นาย หาญนรินทร์ เครือจิรายุส์ ราชบุรี [Download] เข้าร่วม

14 PS120398 นาย อัครวิชญ์ เล็กเจริญ นครศรีธรรมราช [Download]

15 PS120399 นาย เอกลักษณ์ นาคสุทธิ จันทบุรี [Download] เข้าร่วม

1